Byrådet siger ja tak til skitseprojekt og VVM - hurtigbusser på Ringvejen kommer nærmere

Teknik og Miljø skal arbejde videre med planerne om såkaldte BRT-busser på Ringvejen. Det står klart, efter byrådet onsdag vedtog en indstilling om at igangsætte skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering – ofte kaldet VVM.

Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang glæder sig over beslutningen og timingen; om få uger er der nemlig ansøgningsfrist for at søge støttekroner til bl.a. VVM-undersøgelser ved Transportministeriet.

Det har hele tiden været vigtigt for mig at få truffet beslutning om skitseprojekt og VVM i tide til, at vi kan søge om statslig medfinansiering af begge dele. Det kan vi nu. Jeg forventer, at vi får nogle penge til gode og grundige undersøgelser af projektet, så vi kan være klar til at sætte det i gang, hvis vi bliver enige med staten om den endelige finansiering. Der er ingen tvivl om, at BRT-løsning på Ringvejen vil give den kollektive trafik i Aarhus et løft, men der er stadig mange ting, der skal falde på plads, før projektet kan realiseres
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Med den 10-årige investeringsplan 2024-2033, der blev indgået ved de kommunale budgetforhandlinger i 2020, blev det besluttet at afsætte 292. mio. kr. til BRT på Ringvejen. Bliver projektet dyrere, har Aarhus Kommune brug for statslig medfinansiering af de ekstra omkostninger.

Fokus på borgerinddragelse

Byrådets beslutning betyder, at det nu stort set ligger fast, hvor BRT-busserne kommer til at køre, hvis politikerne vel at mærke vedtager og finder finansiering det endelige projekt, når det er klar om nogle år. Ruten går fra Oddervej i Skåde til Risskov (se vedhæftede kort). BRT-busserne skal hovedsageligt køre i egen bane væk fra den øvrige trafik, hvorfor de kan køre både hurtigere og med mere stabil frekvens. Det er tanken, at der skal etableres cykelsti langs BRT-sporene de steder, hvor der i dag ikke er cykelsti.

Med udgangspunkt i et stort politisk ønske om dialog med aarhusianerne om projektet, lægger Teknik og Miljø op til, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i regi af forvaltningens nye afdeling for borgerinddragelse. Der skal laves forskellige oplysende og inddragende initiativer, efterhånden som projektet skrider frem.

Formålet med BRT på Ringvejen og vores øvrige trafikinfrastrukturprojekter er at binde Aarhus, forstæderne og oplandet bedre sammen. Derfor er det vigtigt, at vi tænker os om, går i dialog med aarhusianerne og træffer de rigtige valg. Både i forhold til, hvordan vi konkret skruer projektet sammen, men også i forhold til økonomien. Vi skal bruge pengene klogt.
Nicolaj Bange, rådmand, Teknik og Miljø

Siden det daværende byråd i oktober 2021 besluttede at fremskynde forundersøgelserne af BRT på Ringvejen, har Teknik og Miljø foretaget analyser, screeninger og kortlægninger af blandt andet grønne værdier og mulige linjeføringer samt muligheden for etablering af såkaldte toplanskryds ved Viborgvej og Silkeborgvej, hvor Ringvejen føres under eller over de tværgående veje. Toplanskrydsene foreslås skrinlagt, da undersøgelser viser, at krydset ved Silkeborgvej vil koste 300 mio. kr. at etablere og få store negative konsekvenser for adgangen til boligområdet ved Åbyhøjgård.

Det er forventningen, at både skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering er færdige i 2025. Herefter skal VVM’en i offentlig høring. Først derefter skal byrådet tage endelig stilling til, om der skal etableres BRT på Ringvejen.

Fakta – Skitseprojekt og VVM for BRT på Ringvejen

Skitseprojektet dykker ned i projektets detaljer. I skitseprojektet kigger man blandt andet på byrum og arealer, der vil blive berørt af projektet, på muligheden for cykelstier, behovet for støjskærme samt adgangsforhold til og fra stationer herunder forpladser og cykelparkering.

VVM-redegørelsen skal vise, hvordan BRT på Ringvejen vil påvirke miljøet. Hvordan vil anlæg og drift støje, hvor mange mennesker vil projektet påvirke, og hvor meget CO2-udleder det? Dét og meget andet svarer VVM-redegørelsen på. Når VVM-redegørelsen er færdig, bliver den sendt i offentlig høring. I den offentlige høring kan alle, der vil, mene noget om projektet. Alle meninger – de såkaldte høringssvar – bliver en del af den endelige politiske behandling af sagen.

Fakta – Hvad er BRT?

BRT er en forkortelse for 'Bus Rapid Transit'. En BRT-bus er en mellemting mellem en almindelig bybus og et letbanetog.

En BRT-bus har som udgangspunkt højere komfort, end vi er vant til fra almindelige bybusser.

BRT-busser kører hovedsageligt i egne vejbaner, og de kan dermed komme nemmere og hurtigere frem end almindelige busser. BRT-busser i Aarhus vil køre på el.