Chefen får bl.a til opgave at oversætte og omsætte de politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de giver mening, er forståelige og er sammenhængende for medarbejdere, borgere og for børnenes forældre.

Det er noget helt særligt at være en del af en ledelse i så stor en organisation. Som Børn og Ungechef er man med til at sætte stærke ledelsesmæssige og faglige aftryk, der deles på landsplan, og med Aarhus Kommunes størrelse og kompetencer forventes det, at kommunen er toneangivende for udviklingen i både regionen og på landsplan.

Stillingen

Som ny Børn og Ungechef bliver du en blandt fem børn- og ungechefer, og ansvaret for Distrikt Syd indebærer, at du har det tværgående ansvar for hele 0-18 års området, dvs. for skoler, fritids- og ungdomsskoletilbud, dagtilbud og specialtilbud i den sydlige del af Aarhus. Hver af de fem distrikters børn og ungechefer er derudover ansvarlig for at drive et af følgende fagligt netværk i kommunen: Dagtilbud, skole, sårbare og udsatte unge, fritidspædagogik samt special pædagogik og specialtilbud. Børn og Ungechefen for Distrikt Syd får til opgave at drive netværket vedrørende dagtilbud. 

Den nye Børn og Ungechef skal som noget af det første fortsætte det igangværende implementering af AULA og fortsætte implementeringen af pædagogisk grundlag og styrket læreplan på dagtilbudsområdet. Opgaven bliver også at implementere og følge op på den kommende kvalitets- og tilsynsmodel for  0-18 år, at være en solid katalysator for implementeringen af SLF (stærkere Lærings Fællesskaber), sikre at den vedtagne tildelingsmodel udmøntes og monitoreres, og at arbejdstidsaftalerne respekteres. Opgaver, der fordrer struktur, organisering, kommunikation og samarbejde.

En væsentlig opgave for den nye Børn og Ungechef er, til stadighed og som en del af holdet, at udfolde og realisere tankerne bag organiseringen. Et centralt begreb i den sammenhæng er driftsnær implementering – dvs. at den helhedsorienterede tanke skal føres helt ud til den enkelte lærer og pædagog i et tæt og respektfuldt samarbejde med de 19 ledere af institutionerne, der refererer til den nye chef.

Det forventes, at den kommende Børn og Ungechef er en leder, der er tæt på driften, og er optaget af at få tingene til at virke i samarbejde med det decentrale ledelsesniveau, og samtidig varetager et horisontalt ansvar for den faglige udvikling på dagtilbudsområdet (0-6 år) for hele kommunen. Med fokus på det tværgående kvalitets- og udviklingsperspektiv på dagtilbudsområdet forventes det, at den nye Børn og Ungechef har gode forudsætninger for at realisere visionerne på området.

En væsentlig opgave i forlængelse af befolkningsvæksten i Aarhus Kommune er chefens deltagelse i den bygge-/anlægsmæssige opgave vedrørende etablering af nye daginstitutioner og nye folkeskoler inden for de kommende år.

Ledelsesmæssige kvalifikationer og personlige egenskaber

Der lægges stor vægt på, at den nye Børn og Ungechef komplementerer chefholdet, så der tilsammen dannes en ledelsesmæssig og faglig helhed. Som chef i Børn og Unge skal man af natur være en holdspiller, der motiveres af at være en del af et ledelsesteam, der sammen sætter en fælles retning for organisationen. Chefen skal finde det naturligt, at det tværgående ledelsesrum er overlappende, hvilket indebærer, at cheferne stiller sin faglighed til rådighed og evner at udfordre de bestående paradigmer på en respektfuld måde og inden for rammerne af ledelsesværdierne.

Personligt prioriterer chefen holdet, rækker ud, finder løsninger, og udviser stor tillid og personlig værdifasthed i de svære situationer, der givet opstår løbende. Chefen er indsigtsfuld, reflekteret og medbringer ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation.

Chefen skal være en erfaren, dygtig og kompetent leder, der har opnået gode resultater på børne- og ungeområdet gennem indsigt i og forståelse for, hvordan et stort og komplekst velfærdsområde drives. Chefen skal tillige have gode kompetencer i relation til økonomistyring, budgetlægning, budgetopfølgning og komplekse prioriteringsopgaver på operationelt niveau.

Chefen skal ”bedrive strategisk ledelse i driften”. Det betyder, at chefen naturligt og ofte er fysisk tilstede på hele sit ansvarsområde. Fingrene er i mulden på en tillidsbaseret, lyttende og delegerende måde. Herved sikrer chefen sig bred og dyb forståelse af institutionernes ledelsesmæssige, faglige og implementeringsmæssige problemstillinger – og får dermed ”stemmen udefra båret tilbage til chefteamet”, så der ledelsesmæssigt kan ageres sammenhængende herpå.

Tiltrædelse: 1. februar 2021

Ansøgningsfrist: Søndag den 22. november 2020

Se stillings- og personprofil

Søg stillingen på: muusmann.com\stillinger

Kontakt gerne direktør for Børn og Unge, Martin Østergaard Christensen, tlf. 29 20 80 01, forvaltningschef Helle Bach Lauridsen, tlf. 41 87 29 20 eller adm. direktør i MUUSMANN, Chris Petersen, tlf. 81 71 75 16.

Børn og Unge tager hver dag hånd om ca. 65.000 børn i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt sundheds- og tandplejen, og forvaltningsområdet har i sig selv en volumen svarende til Danmarks sjette største kommune. Børn og Unge er en enhedsforvaltning med ca. 14.000 medarbejdere (ca. 10.000 fuldtidsstillinger) fordelt på ca. 650 arbejdspladser og med et budget på omkring 5,5 mia. kr.