Den fælles opgave for Økonomi og Administration er at yde bedst mulig administrativ service og vejledning til medarbejdere og ledere i Børn og Unge.

Ledelse: Økonomi- og administrationschef Nikolaj Harbjerg

Økonomi og Administration består af:

Kontoret Administrative Fællesskaber har ansvaret for de administrative opgaver i dagtilbud og skoler og på fritids- og ungdomsskoleområdet.

Børn og Unge er organiseret i 26 administrative fællesskaber:

 • 1 for fritids- og ungdomsområdet,
 • 1 for hver af kommunens 2 specialskoler og
 • 23 for skoler og dagtilbud.

De administrative fællesskabers opgave er at yde teknisk og administrativ service af medarbejdere, ledere, forældre og børn på byens skoler, dag- og fritidstilbud. 

En væsentlig opgave i den forbindelse er at sikre et effektivt, stabilt og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.

De administrative fællesskaber er fysisk placeret på den lokale folkeskole og består af medarbejdere inden for teknisk service, administration og kantinedrift.

Et administrativt fællesskab betjener typisk 2 skoler og 2 dagtilbud og ledes af en administrationsleder, som har ansvaret for den lokale håndtering af:

 • Økonomi
 • Børne- og elevadministration
 • IT og kommunikation
 • Indkøbs- og samarbejdsaftaler
 • Drift og vedligehold af bygninger og fysiske rammer
 • Kantinedrift (personaleledelse)

Organiseringen i Administrative Fællesskaber trådte i kraft pr. 1. august 2019.

Ledelse: Kontorchef Damian A. Hertoft Goldberg

Budget og Regnskabs opgave er at rådgive og orientere om økonomiske forhold og generelt medvirke til en forbedret samlet økonomiløsning i Børn og Unge.

Budget og Regnskab har ansvaret for:

 • at sikre, at alle organisatoriske niveauer har klarhed om rammerne for det økonomiske arbejde
 • udvikling af kompetencer og værktøjer til at håndtere alle sider af økonomiarbejdet
 • videreudvikling af en organisering, som understøtter økonomiarbejdet
 • dialog med og information til budgetansvarlige


Ledelse
: Kontorchef Martha Berdiin

Digitaliserings opgave er at sikre digital understøttelse af organisationens kerneopgaver med baggrund i Børn og Unges digitaliseringsstrategi.

Digitalisering har ansvaret for:

 • Implementering og ledelse af strategiske og tværgående digitaliseringsprojekter, eksempelvis kommunikationsplatformen Aula
 • at medvirke til at skabe sammenhængende pædagogiske forløb og digitalisering af den pædagogiske praksis i et 0-18 års perspektiv
 • at alle medarbejdere i Børn og Unge har adgang til relevante it-værktøjer, og sikre overholdelse af de gældende regler for it-sikkerhed
 • at sikre et fortsat fokus på digitalisering og effektivisering af administrative processer
 • at stille data og information til rådighed i et ledelsesinformationssystem målrettet ledelserne på skole, dagtilbud og fritidsområdet med henblik på at understøtte den lokale ledelsesopgave

Ledelse: Digitaliseringschef Ole Hersted Hansen

Pladsanvisning sikrer at de kommunale anvisningsregler indenfor dagtilbudsområdet overholdes således at alle forældre i Aarhus Kommune får tilbudt pasning efter gældende retningslinjer.

Pladsanvisningen har ansvar for:

 • anvisning af pladser
 • opfyldning af pasningsgarantien
 • bevilling af økonomisk friplads
 • forældrebetaling
 • koordinering af den årlige skoleindskrivning
 • skoleindskrivning
 • kontrol af undervisningspligten


Ledelse
: Kontorchef Ann Olivia Keblovszki

Planlægning rådgiver om planlægningsmæssige forhold der bidrager til forbedring af de samlede fysiske rammer på Børn og Unge-området.

Planlægning har ansvaret for:

 • Sagsbehandling i planlægningsmæssige forhold
 • Befolkningsprognoser, småbørnsprognoser og skoleprognoser
 • Pladsudnyttelse
 • Data og styringssystemer, der danner grundlag for Planlægningsopgaveløsning
 • Projekt RULL - Rum Til Leg og Læring

Ledelse: Bygningschef Anne Marie Due Schmidt