For at gøre byrådets vision for Aarhus til virkelighed kræver det samarbejde på tværs af alle magistratsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager således den tværgående koordination i magistratsstyret og sikrer sammenhæng mellem byrådets politikformulering, magistratens opgaver og de administrative mødeforas arbejde.

Nogle af Aarhus Kommunes indsatser griber ind i mange sektorer og går på tværs af flere magistratsafdelinger. Disse indsatser er placeret i Borgmesterens Afdeling. Det drejer sig eksempelvis om kommunens erhvervs-, innovations-, integrations- og medborgerskabsindsatser. Også inden for Aarhus Kommune som organisation spiller Borgmesterens Afdeling en vigtig rolle. Her handler det om at ensrette kommunens it-drift, indkøb og udbud, samt håndtering løn og personale, mm. på tværs af alle kommunens afdelinger.

Med udgangspunkt i ovenstående ledes Borgmesterens Afdeling af borgmesteren og en samlet afdelingsledelse, bestående af stadsdirektøren, to stabschefer samt afdelingscheferne for HR og Jura og Økonomi og IT. Herudover består afdelingen af 12 opgaveområder, som hver ledes af en kontorchef.

Borgmesterens profilside 

Kontakt 

Borgmesteren:

Telefon: 89 40 21 00

E-mail: borgmester@aarhus.dk

 

Borgmesterens personlige assistent: 

Rouya Hamedani

Telefon: 8940 2111

Mail: rh@aarhus.dk

Sekretariat, Erhverv og Kommunikation varetager sekretariatsbetjening, udviklings- og koordineringsopgaver i Borgmesterens Afdeling og Aarhus Kommune som helhed. Afdelingen har samtidig til opgave at videreudvikle Aarhus Kommune som en attraktiv og international erhvervsvenlig kommune og sikre national og byregional interessevaretagelse.

Borgmester- og Ledelsessekretariat

 • Sekretariatsbetjening af borgmester og stadsdirektør
 • Borgerhenvendelser
 • Sekretariatsbetjening af Direktørgruppen og Strategisk Ledelsesforum på tværs af kommunens magistratsafdelinger
 • Sekretariatsbetjening af Chefgruppen og Ledergruppen i Borgmesterens Afdeling
 • Modtagelser af gæster og andre repræsentative opgaver
 • Venskabsbysamarbejde og internationale relationer
 • Sekretariat for kommunens tværgående innovationsindsats

Erhverv og Bæredygtig udvikling

 • Varetagelse af Aarhus Kommunes erhvervs- og uddannelsespolitiske samt infrastrukturelle interesser
 • Virksomhedskontakt/lokalisering
 • Koble erhverv, beskæftigelse og bæredygtighed
 • Velkvalificeret arbejdskraft
 • International strategi
 • Udvikling af politik og projekter, der skaber bæredygtig vækst og nye arbejdspladser i Aarhus
 • Byudvikling, herunder fysisk planlægning

Kommunikation

 • Pressebetjening
 • Aktindsigter
 • Kommunikationsopgaver i forhold til såvel koncernen Aarhus Kommune og Aarhus som bysamfund
 • Organisatorisk drift af kommunikationsplatforme

 Innovation og medborgerskab

 • Overordnet koordinering af og opfølgning på implementering af Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik
 • Drift af domen og bylivshuse.
 • Innovationsopgaven i BA

Hovedopgaver i Budget og Planlægning.


Hovedopgaver


 • Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
 • Økonomisk politik, herunder styringsprincipper og nøgletal
 • Statistik, ledelsesinformation og prognoser
 • Økonomiske analyser, redegørelser og rådgivning
 • Sagsbehandling og kvalitetssikring af materialer til Magistraten og Byrådet
 • Interessevaretagelse i forhold til økonomiske konsekvenser af lovforslag og andre initiativer
 • Opgaver vedrørende fysisk planlægning og større byudviklingsprojekter. Det gælder f.eks. arbejdet med kommuneplanen, Aarhus Ø, ny by i Lisbjerg, Gellerup og Godsbanearealet.

 

Kontakt:

Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: budget@ba.aarhus.dk

Byrådssekretariatet og Jura løser sekretariatsopgaver og yder rådgivning til kommunens politiske niveau og magistratsafdelingerne.

Byrådssekretariatet
 

 • Byrådssekretariatet forbereder og følger op på møder i byrådet, Magistraten og de faste, politiske udvalg.
 • Byrådssekretariatet hjælper byrådsmedlemmerne ved bl.a. at besvare eller formidle deres henvendelser, og yder support til deres it-løsninger.
 • Byrådssekretariatet har ansvaret for byrådets eksterne kommunikation, herunder drift og udvikling af siderne her på kommunens hjemmeside om byrådet. Her finder du bl.a. Byrådets Faktasider, hvor du kan få svar på spørgsmål om vederlag, rejser m.v. for byrådsmedlemmerne. Du kan også læse dagsordenen til det kommende byrådsmøde og se, hvad du skal gøre, hvis du ønsker foretræde for et af de faste udvalg.
 • Byrådssekretariatet yder desuden sekretariatsbetjening af Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.), Bevillingsnævnet og 


Jura

 • Jura yder juridisk rådgivning internt i Aarhus Kommune. Vi har fokus på de opgaver, hvor der er behov for strategisk, juridisk rådgivning, og vi deltager i den forbindelse i en række projekter og større opgaver.
 • Herudover varetager Jura sekretariatsfunktioner for politikere og ledelse, og vi rådgiver byrådet og Magistraten om juridiske emner, der knytter sig til kommunens styrelse, herunder styrelsesvedtægt og forretningsorden og selve byrådshvervet.
 • Jura varetager desuden det overordnede juridiske tilsyn i kommunen.


Kontakt:

Byrådssekretariatet og Jura
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset vær. 280
8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail:
byraadsservice@ba.aarhus.dk
jura@ba.aarhus.dk

 

Fælles Service er Aarhus Kommunes fælles serviceorganisation. Vi har fokus på at levere stabil drift og god service til medarbejdere og ledere på tværs af kommunen. Vi udvikler nye løsninger i samarbejde med vores kunder og brugere, så de giver størst mulig værdi.

Vision for Fælles Service

”Vi skaber fremtidens Aarhus sammen med kollegaer og omgivelser. Vi gør hinanden gode”

Det betyder at:

 • Vi er visionære og modige i designet af fremtidens løsninger.
 • Vi tager ansvar for en moderne og stabil drift med fokus på effektivitet og fremragende serviceoplevelser.
 • Vi insisterer på at finde de bedste løsninger gennem samskabelse.


Læs mere om de enkelte afdelinger i Fælles Service.

 

Hovedopgaver og aktuelle opgaver i HR og Organisation, Borgmesterens Afdeling

HR og Organisation understøtter Borgmesterens Afdelings mission om at hjælpe borgmesteren, byrådet og Magistraten med at realisere den fælles vision om at udvikle bysamfundet Aarhus samt at lede og udvikle Aarhus Kommune som organisation. Derudover arbejder vi med byrådets beslutninger om styring, struktur og samarbejdskultur.

Størstedelen af opgaverne i HR og Organisation er af strategisk karakter og løses i tværgående samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger herunder de lokale HR- og personalefunktioner.

Hovedområder

 • Strategiske HR-indsatser
 • Organisationsudvikling og organisatorisk evaluering
 • Organisatorisk understøttelse af byrådets, Magistratens og borgmesterens visioner og beslutninger gennem en række initiativer og indsatser, der konsoliderer organisationen.
 • Administration og sekretariatsbetjening af udvalg, styregrupper samt råd og nævn i Aarhus Kommune.
 • Netværksdannelse og samarbejde.

Blandt de aktuelle opgaver kan nævnes

 • Fælles lederudvikling, sygefraværsindsats, digital kultur og kompetenceudvikling, sundhedsfremmestrategi, forebyggelse af vold, trusler og chikane, implementering af ny standard for arbejdsmiljøcertificering og kvalitetsudvikling af MED.
 • Udmøntning af omdømmeanalysen med henblik på styrket lederrekruttering. Implementering af nye leder- og medarbejderroller, herunder værdier og kultur, som en vigtig forudsætning for at løfte den fælles kerneopgave.
 • Implementering af FMU’s strategiske indsatser under rammen den attraktive og bæredygtige arbejdsplads, herunder social kapital, sundhedsfremme, digitalisering, frivillighed og samskabelse.
 • Implementering af Handicappolitikken ’Aarhus – en god by for alle 2019-2023 sammen med Følgegruppen med repræsentanter fra Handicaprådet og magistratsafdelingerne.
 • Implementering af opgaver og indsatsområder beskrevet i kommissorium for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling for 2018-2020, herunder bl.a. etablering af LGBT-hus, medlemskab af Rainbow City Network (et netværk af internationale byer der beskæftiger sig med LGBT+) samt skabe debat om ’mod til rummelighed’.
 • Sekretariatsbetjening af kommunens øverste samarbejdsudvalg, Fælles MED Udvalget (FMU) og det underliggende Fælles Arbejdsmiljø Udvalg (FAU).
 • Sekretariatsbetjening af Handicapråd og Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling.
 • Sekretariatsbetjening af HR- og Personalestyregruppen samt arbejdsgrupper inden for HR området i Aarhus kommune.
 • Administrative opgaver inden for seniorjob og DOL (Den fælles lederuddannelse).
 • Tryghedsindsatser vedrørende indbrudsforebyggelse, digital tryghed m.m.

  HR og Organisation har desuden ansvaret for en række løbende udviklingsopgaver både internt i Borgmesterens Afdeling, på tværs af magistratsafdelinger og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere herunder bl.a. KL, Region Midt, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, VIA, SOSU-skolen og de øvrige uddannelsesinstitutioner samt de øvrige kommuner i 6-by samarbejdet.

 

Kontakt:

HR og Organisation
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: hr@ba.aarhus.dk

Hovedopgaverne i Integration og Bydelsudvikling er:

 • Udvikling af udsatte boligområder til attraktive bydele i Aarhus
 • Udvikling af udsatte boligområder igennem fysiske helhedsplaner og indsatser i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd
 • Koordinering og udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner
 • Strategisk arbejde med integration i Aarhus Kommune.
 • Monitorering af udviklingen i udsatte boligområder.
 • Udvalgte elementer af tryghedsstrategien Tryg i Aarhus, fx Tryg i Nattelivet

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

 

Kongelundens Sekretariat har til opgave at realisere vision Kongelunden.

En donation fra Salling Fondene og Lind Invest skal gøre det muligt at udløse områdets fulde potentiale som det største sammenhængende rekreative storbynære område i Danmark – med sigte på kvaliteter for de næste 100 år.

 

Kontakt:

Konst. Projektdirektør Alvaro Arriagada

Tlf: 41857979
mail: alva@aarhus.dk

Følg med på Kongelunden.aarhus.dk