For at gøre byrådets vision for Aarhus til virkelighed kræver det samarbejde på tværs af alle magistratsafdelinger. Borgmesterens Afdeling varetager således den tværgående koordination i magistratsstyret og sikrer sammenhæng mellem byrådets politikformulering, magistratens opgaver og de administrative mødeforas arbejde.

Nogle af Aarhus Kommunes indsatser griber ind i mange sektorer og går på tværs af flere magistratsafdelinger. Disse indsatser er placeret i Borgmesterens Afdeling. Det drejer sig eksempelvis om kommunens erhvervs-, innovations-, integrations- og medborgerskabsindsatser. Også inden for Aarhus Kommune som organisation spiller Borgmesterens Afdeling en vigtig rolle. Her handler det om at ensrette kommunens it-drift, indkøb og udbud, samt håndtering løn og personale, mm. på tværs af alle kommunens afdelinger.

Med udgangspunkt i ovenstående ledes Borgmesterens Afdeling af borgmesteren og en samlet afdelingsledelse, bestående af stadsdirektøren, to stabschefer samt afdelingscheferne for HR og Jura og Økonomi og IT. Herudover består afdelingen af 12 opgaveområder, som hver ledes af en kontorchef.

Borgmesterens profilside 

Kontakt 

Borgmesteren:

Telefon: 89 40 21 00

E-mail: borgmester@aarhus.dk

 

Borgmesterens personlige assistent: 

Rouya Hamedani

Telefon: 8940 2111

Mail: rh@aarhus.dk

Stadsdirektør Martin Østergaard Christensen

Kontakt:

Telefon: 89 40 21 10

Email: moec@aarhus.dk

Baggrund:

CV for Martin Østergaard Christensen

Sekretær for stadsdirektøren:

Lone Sloth
Telefon 89 40 21 01
Mail: lsl@aarhus.dk

 

Sekretariat, Erhverv og Kommunikation varetager sekretariatsbetjening, udviklings- og koordineringsopgaver i Borgmesterens Afdeling og Aarhus Kommune som helhed. Afdelingen har samtidig til opgave at videreudvikle Aarhus Kommune som en attraktiv og international erhvervsvenlig kommune og sikre national og byregional interessevaretagelse.

Borgmester- og Ledelsessekretariat

 • Sekretariatsbetjening af borgmester og stadsdirektør
 • Borgerhenvendelser
 • Sekretariatsbetjening af Direktørgruppen og Strategisk Ledelsesforum på tværs af kommunens magistratsafdelinger
 • Sekretariatsbetjening af Chefgruppen og Ledergruppen i Borgmesterens Afdeling
 • Modtagelser af gæster og andre repræsentative opgaver
 • Venskabsbysamarbejde og internationale relationer
 • Sekretariat for kommunens tværgående innovationsindsats

Erhverv og Bæredygtig udvikling

 • Varetagelse af Aarhus Kommunes erhvervs- og uddannelsespolitiske samt infrastrukturelle interesser
 • Virksomhedskontakt/lokalisering
 • Koble erhverv, beskæftigelse og bæredygtighed
 • Velkvalificeret arbejdskraft
 • International strategi
 • Udvikling af politik og projekter, der skaber bæredygtig vækst og nye arbejdspladser i Aarhus
 • Byudvikling, herunder fysisk planlægning

Kommunikation

 • Kommunikationsopgaver i forhold til såvel koncernen borgmesteren, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune og Aarhus som bysamfund
 • Pressebetjening
 • Organisatorisk drift af kommunikationsplatforme
 • Aktindsigter i Borgmesterens Afdeling og tværgående i Aarhus Kommune

 Innovation og medborgerskab

 • Implementere, koordinere og følge op på medborgerskabspolitikken
 • Udvikle metoder, dele viden og samle erfaringer indenfor innovation, samskabelse og medborgerskab
 • Bringe borgere, erhvervsliv, foreninger og kommune sammen om udvikling af Aarhus
 • Øge handlekraft og deltagelse i den grønne omstilling
 • Understøtte og udvikle demokrati, engagement og deltagelse i by og opland
 • Udvikle og drifte De Forenede Bylivshuse og Klimacaféer
 • Udvikle og implementere podcast som kommunikationskanal og platform for deltagelse, engagement og viden.

Hovedopgaver i Budget og Planlægning.


Hovedopgaver


 • Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
 • Økonomisk politik, herunder styringsprincipper og nøgletal
 • Statistik, ledelsesinformation og prognoser
 • Økonomiske analyser, redegørelser og rådgivning
 • Sagsbehandling og kvalitetssikring af materialer til Magistraten og Byrådet
 • Interessevaretagelse i forhold til økonomiske konsekvenser af lovforslag og andre initiativer
 • Administration af Klimafonden og Den Sociale Investeringsfond
 • Opgaver vedrørende fysisk planlægning og større byudviklingsprojekter. Det gælder f.eks. arbejdet med kommuneplanen, Aarhus Ø, ny by i Lisbjerg, Gellerup og Godsbanearealet.

 

Kontakt:

Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset
8000 Aarhus C

E-mail: budget@ba.aarhus.dk

Byrådssekretariatet og Jura løser sekretariatsopgaver og yder rådgivning til kommunens politiske niveau og magistratsafdelingerne.

Byrådssekretariatet
 

 • Byrådssekretariatet forbereder og følger op på møder i byrådet, Magistraten og de faste, politiske udvalg.
 • Byrådssekretariatet hjælper byrådsmedlemmerne ved bl.a. at besvare eller formidle deres henvendelser, og yder support til deres it-løsninger.
 • Byrådssekretariatet har ansvaret for byrådets eksterne kommunikation, herunder drift og udvikling af siderne her på kommunens hjemmeside om byrådet. Her finder du bl.a. Byrådets Faktasider, hvor du kan få svar på spørgsmål om vederlag, rejser m.v. for byrådsmedlemmerne. Du kan også læse dagsordenen til det kommende byrådsmøde og se, hvad du skal gøre, hvis du ønsker foretræde for et af de faste udvalg.
 • Byrådssekretariatet yder desuden sekretariatsbetjening af Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.) og Bevillingsnævnet.
 • Byrådssekretariatet står for at afholde grundlovsceremonier i Aarhus Kommune. 


Jura

 • Jura yder juridisk rådgivning internt i Aarhus Kommune. Vi har fokus på de opgaver, hvor der er behov for strategisk, juridisk rådgivning, og vi deltager i den forbindelse i en række projekter og større opgaver.
 • Herudover varetager Jura sekretariatsfunktioner for politikere og ledelse, og vi rådgiver byrådet og Magistraten om juridiske emner, der knytter sig til kommunens styrelse, herunder styrelsesvedtægt og forretningsorden og selve byrådshvervet.
 • Jura varetager desuden det overordnede juridiske tilsyn i kommunen.


Kontakt:

Byrådssekretariatet og Jura
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset vær. 280
8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail:
byraadsservice@ba.aarhus.dk
jura@ba.aarhus.dk

 

Fælles Service er Aarhus Kommunes fælles serviceorganisation. Vi har fokus på at levere stabil drift og god service til medarbejdere og ledere på tværs af kommunen. Vi udvikler nye løsninger i samarbejde med vores kunder og brugere, så de giver størst mulig værdi.

Vision for Fælles Service

”Vi skaber fremtidens Aarhus sammen med kollegaer og omgivelser. Vi gør hinanden gode”

Det betyder at:

 • Vi er visionære og modige i designet af fremtidens løsninger.
 • Vi tager ansvar for en moderne og stabil drift med fokus på effektivitet og fremragende serviceoplevelser.
 • Vi insisterer på at finde de bedste løsninger gennem samskabelse.

Vi sætter retning med serviceløfter

I Fælles Service har vi seks serviceløfter, som konkretiserer hvordan vi vil realisere vores vision og som er retningsgivende for, hvordan vi leverer god service:

Oversigt over serviceløfter for Fælles Service

Læs mere om de enkelte afdelinger i Fælles Service

 

Hovedopgaverne i Integration og Bydelsudvikling:

Integration og Bydelsudvikling arbejder med at udvikle udsatte boligområder til attraktive bydele i Aarhus. Det gøres hovedsageligt ved:

 • Udvikling af udsatte boligområder igennem, fysiske helhedsplaner, udviklingsplaner og indsatser i Gellerup/Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd
 • Koordinering og udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner
 • Strategisk arbejde med integration i Aarhus Kommune.
 • Monitorering af udviklingen i udsatte boligområder.
 • Udvikling og koordinering af forebyggende helhedsindsatser i udvalgte risikoområder
 • Tryghedsindsatsen i udsatte boligområder samt bidrag til tryghedsstrategien Tryg i Aarhus, fx ved forebyggelse af hasarderet kørsel

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

 

Kongelundens Sekretariat har til opgave at realisere vision Kongelunden.

En donation fra Salling Fondene og Lind Invest skal gøre det muligt at udløse områdets fulde potentiale som det største sammenhængende rekreative storbynære område i Danmark – med sigte på kvaliteter for de næste 100 år.

 

Kontakt:

Konst. Projektdirektør Hardy Pedersen

Tlf: 29335364
mail: pehar@aarhus.dk

Følg med på Kongelunden.aarhus.dk