Børn og Unge arbejder ud fra et 0-18 års perspektiv, og du modtager her oplysninger om hvordan vi håndterer dit barns og dine personoplysninger. Alt efter hvilke type tilbud dit barn er indskrevet i, behandler Børn og Unge personoplysninger til følgende formål:

 • Vi anvender oplysningerne til at sikre, at alle børn med dansk som andetsprog med et sprogstøttebehov indmeldt i dagtilbud, modtager sprogstimulering. Derfor registrerer vi dit barns modersmål elektronisk.
 • Vi anvender oplysningerne til at give dit barn det bedst mulige skoletilbud
 • På baggrund af den gennemførte sprogscreening af dit barns dansksproglige kompetencer behandles resultatet af sprogscreeningen elektronisk.
 • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

 • Dagtilbudsloven §11
 • Folkeskoleloven §5 stk. 7
 • Offentlighedsloven
 • Forvaltningsloven
 • Arkivloven
 • Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, c og e samt art. 9, stk. 2, litra a, f og j
 • Databeskyttelsesloven § 10 og § 11.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

 • Almindelige personlysninger, bl.a. navn, adresse, modersmål, skoletilbud og sprogscreeningsresultater
 • Fortrolige oplysninger, cpr.nr. 

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.
 • Andre selvstændigt dataansvarlige myndigheder
 • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Intern udveksling af oplysninger i kommunen

For at sikre den bedste understøttelse af arbejdet med børn og unge arbejder Børn og Unge ud fra et 0-18 års perspektiv, som giver Børn og Unge det bedste grundlag for samarbejde, videndeling og inddragelse af forældre.

I Børn og Unge udveksler vi derfor personoplysninger, når udveksling af personoplysninger er nødvendig for de opgaver, som Børn og Unge er pålagt at varetage som myndighed. Børn og Unges enheder udveksler f.eks. personoplysninger i overgangen fra dagtilbud til skole. Det gør vi for at sikre barnet de bedst mulige rammer og et godt tværfagligt samarbejde i vores tilbud. Tilsvarende udveksling af kan finde sted til andre relevante afdelinger i Aarhus Kommune f.eks. Sociale Forhold og Beskæftigelse, når det er nødvendigt i forbindelse med Børn og Unges opgaver.

Det er overvejende dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysninger. I situationer, hvor det er nødvendigt og relevant for at Børn og Unge kan løse sine opgaver, kan vi også få personoplysninger fra andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vi kan også modtage andre relevante personoplysninger fra følgende offentlige myndigheder.

 • Oplysninger fra CPR-registret

Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i 10 år efter dit barns undervisningspligt ophører.

Behandlingen af dine og dit barns personoplysninger sker i Børn og Unges sikre sagsbehandlingssystemer.

I de tilfælde hvor det er nødvendigt, sagligt eller lovpligtigt vil Børn og Unge samle relevante oplysninger fra ovenstående behandling i barnets digitale mappe, for at sikre barnets trivsel og udvikling. Den digitale mappe slettes 10 år efter barnet er gået ud af den enkelte enhed.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Pædagogik, Undervisning og Fritid, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. eller sikker mail her.