Vi behandler dit barns og dine personoplysninger til følgende formål:

  • Børnefysioterapeuten behandler personoplysningerne for at kunne give jer, Børn og Ungelæger, PPR, sundhedsplejen og personalet i barnets dagtilbud den bedst mulige vejledning ift. barnets trivsel og udvikling.
  • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Den kommunale børnefysioterapeut er forpligtet til at føre journal jf. Sundhedsloven, og vi skal i den forbindelse give følgende oplysninger om den behandling af persondata, vi i Sundhed foretager omkring dit barn.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

  • Vi behandler personoplysninger om dit barns helbred og trivsel samt identifikations-oplysninger (herunder cpr. nummer).
  • I barnets sags kan der indgå oplysninger fra Børn- og Ungelæge, sundhedspleje, dagtilbud, egen læge, hospital, socialforvaltning og evt. andre kommuner. Disse oplysninger vil i så fald være overleveret efter samtykke med forældremyndighedsindehaver.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger sikkert på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.
  • Andre selvstændigt dataansvarlige myndigheder
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Intern udveksling af oplysninger i kommunen

For at sikre den bedste understøttelse af arbejdet med børn og unge arbejder Børn og Unge ud fra et 0-18 års perspektiv, som giver Børn og Unge det bedste grundlag for samarbejde, videndeling og inddragelse af forældre.

I Børn og Unge udveksler vi derfor personoplysninger, når udveksling af personoplysninger er nødvendig for de opgaver, som Børn og Unge er pålagt at varetage som myndighed. Børn og Unges enheder udveksler f.eks. personoplysninger i overgangen fra dagtilbud til skole. Det gør vi for at sikre barnet de bedst mulige rammer og et godt tværfagligt samarbejde i vores tilbud. Tilsvarende udveksling af kan finde sted til andre relevante afdelinger i Aarhus Kommune f.eks. Sociale Forhold og Beskæftigelse, når det er nødvendigt i forbindelse med Børn og Unges opgaver.

Det er overvejende dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysninger, samt de fysioterapeuter der behandler dit barn. I situationer, hvor det er nødvendigt og relevant for at Børn og Unge kan løse sine opgaver, kan vi også få personoplysninger fra andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i 10 år efter at alle sagsrelationer, som er registreret i den kommunale sundhedstjeneste om barnet, er ophørt med at være aktive. Oplysningerne opbevares i den kommunale sundhedstjenestes børnejournal.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Aarhus kommune, Børn og Unge, Sundhed på sikker mail her eller på telefon 2337 9149.