Vi behandler dit barns og dine personoplysninger til følgende formål:

 • Bevillige og regulere økonomisk fripladstilskud til brug for dagtilbud, SFO og klub
 • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

 • Dagtilbudsloven
 • Dagtilbudsbekendtgørelsen
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra c og e samt artikel 9 stk. 2 litra f og j
 • Databeskyttelseslovens § 11

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

 • Almindelige personoplysninger, bl.a. navn, adresse, kontaktinformationer, familiære forhold, forældremyndighed, billeder, komme og gå registreringer i dagtilbud, indkomstforhold ved ansøgning om tilskud, oplysninger om barnets kompetencer og trivsel fagligt og socialt, oplysninger der indgår i dialogen mellem institutionen/Børn og Unge og hjemmet m.v.
 • Følsømme personoplysninger, i form af husstandsindkomst, samlivsforhold mv..
 • Fortrolige oplysninger, CPR-nummer

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere

 • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.
 • Udbetaling Danmark
 • SKAT
 • Ankestyrelsen
 • Andre selvstændigt dataansvarlige myndigheder
 • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Intern udveksling af oplysninger i kommunen

For at sikre den bedste understøttelse af arbejdet med børn og unge arbejder Børn og Unge ud fra et 0-18 års perspektiv, som giver Børn og Unge det bedste grundlag for samarbejde, videndeling og inddragelse af forældre.

I Børn og Unge udveksler vi derfor personoplysninger, når udveksling af personoplysninger er nødvendig for de opgaver, som Børn og Unge er pålagt at varetage som myndighed. Børn og Unges enheder udveksler f.eks. personoplysninger i overgangen fra dagtilbud til skole. Det gør vi for at sikre barnet de bedst mulige rammer og et godt tværfagligt samarbejde i vores tilbud. Tilsvarende udveksling af kan finde sted til andre relevante afdelinger i Aarhus Kommune f.eks. Sociale Forhold og Beskæftigelse, når det er nødvendigt i forbindelse med Børn og Unges opgaver.

 

Børn og Unges behandling af personoplysningerne sker hos databehandlere uden for EU og EØS. De lovmæssige grundlag for overførsler til disse databehandlere er at der er indgået en EU standardkontrakt med databehandleren. Du kan bede om en kopi af overførselsgrundlaget ved henvendelse til post@mbu.aarhus.dk.

Børn og Unge overfører i enkelte tilfælde dine og dit barns personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS. De lovmæssige grundlag for overførsler til disse databehandlere er; at landet er et sikkert tredjeland eller, at der er indgået en EU standardkontrakt med databehandleren. Du kan bede om en kopi af overførselsgrundlaget ved henvendelse til post@mbu.aarhus.dk.

Det er overvejende dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysninger. I situationer, hvor det er nødvendigt og relevant for at Børn og Unge kan løse sine opgaver, kan vi også få personoplysninger fra andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. Kultur og Borgerservice

Vi har også modtaget relevante personoplysninger fra følgende offentlige myndigheder:

 • Oplysninger fra CPR-registret
 • Oplysninger fra SKAT i tilfælde af ansøgning om økonomisk friplads
 • Oplysninger fra Udbetaling Danmark

De personoplysninger vi behandler her er omfattet af bevaringspligt efter arkivloven. Vi sletter derfor personoplysningerne når vi laver en aflevering af vores IT-systems data til arkivmyndigheden. Da dette ikke pt. er planlagt regelmæssigt kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger i kommunen.

Vores behandling indeholder automatisk profilering, da dit økonomiske fripladstilskud som udgangspunkt bliver bevilliget, genberegnet og årlig reguleret ved automatisk digital samkøring af Børn og Unges oplysninger med dine oplysninger ved SKAT.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Vores behandling indeholder automatiske afgørelser. Automatikken i vores system er baseret på indkomst registreret i SKATs indkomstregister, og det betyder for dig at de månedlige genberegninger og årlige efterreguleringer foretages automatisk. De automatiske afgørelser er en betingelse for at kunne modtage økonomisk fripladstilskud.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Pladsanvisning og Elevadministration på sikker mail her eller i afdelingens telefontid på 8940 2000