Vi behandler dit barns og dine personoplysninger til følgende formål:

  • Sundhedsplejen i Aarhus kommune tilbyder alle skolebørn screeningsundersøgelser (syn, hørelse, højde og vægt) og sundhedssamtaler om sundheds- og trivselstemaer på udvalgte klassetrin. Det gør vi for at kunne understøtte dit barns udvikling indenfor sundhed og trivsel i skolen bedst muligt.
  • Den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud. Derfor skal du som forælder give et skriftligt samtykke til, at dit barn må modtage sundhedsplejens generelle tilbud.
  • Oplysningerne kan anvendes til indsatser på klasse- og skoleniveau. Dit barns skole vil i den forbindelse kun kunne se grupperapporter, hvor den enkelte elevs oplysninger ikke kan ses. Derudover kan oplysningerne anvendes til at skabe generel statistisk viden om børns sundhed og trivsel i kommunen samt indgå i forskningsprojekter efter aftale med kommunen m.v., hvor den enkelte elevs oplysninger ligeledes ikke kan ses.
  • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne. 

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er bekendtgørelse nr. 526 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk.2, litra b.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

  • Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn, såsom syn, hørelse, højde og vægt samt sundheds- og trivselstemaer (eksempelvis mad, motion, søvn og kammeratskab). For at kunne give den mest fokuserede rådgivning og vejledning under sundhedssamtalen med dit barn, indsamler vi i forbindelse med samtalen oplysninger om sundheds- og trivselstemaer. Sundheds- og trivselstemaerne vil blive tilpasset den årgang, dit barn går på. Du vil få mere information om de konkrete temaer inden sundhedssamtalen. Vi behandler disse oplysninger under fuld fortrolighed for at kunne levere det sundhedstilbud, du giver samtykke til.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale
  • Andre selvstændigt dataansvarlige myndigheder
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører samfundsmæssig interessant forskning og statistik.

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Intern udveksling af oplysninger i kommunen

For at sikre den bedste understøttelse af arbejdet med børn og unge arbejder Børn og Unge ud fra et 0-18 års perspektiv, som giver Børn og Unge det bedste grundlag for samarbejde, videndeling og inddragelse af forældre.

I Børn og Unge udveksler vi derfor personoplysninger, når udveksling af personoplysninger er nødvendig for de opgaver, som Børn og Unge er pålagt at varetage som myndighed. Børn og Unges enheder udveksler f.eks. personoplysninger i overgangen fra dagtilbud til skole. Det gør vi for at sikre barnet de bedst mulige rammer og et godt tværfagligt samarbejde i vores tilbud. Tilsvarende udveksling af kan finde sted til andre relevante afdelinger i Aarhus Kommune f.eks. Sociale Forhold og Beskæftigelse, når det er nødvendigt i forbindelse med Børn og Unges opgaver.

Sundhedsplejen i Aarhus kommune indsamler og behandler de oplysninger, som du eller dit barn giver os. Det er overvejende dit barn og dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysninger. I situationer, hvor det er nødvendigt og relevant for at Børn og Unge kan løse sine opgaver, kan vi også få personoplysninger fra andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i 10 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i dit barns journal. De oplysninger, som Aarhus kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejens arbejde er omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt.

Som forældre har du en række rettigheder ift. information om indkaldelse og mulighed for deltagelse i Sundhedsplejens tilbud. Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via skolen. Du har dermed mulighed for at kontakte Sundhedsplejen, hvis du har behov for det, inden sundhedsplejersken taler med dit barn. Som forældremyndighedsindehaver har du også mulighed for at deltage i samtalen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Aarhus kommune, Sundhedsplejen på sikker mail her eller på telefon 8940 5345.