Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At tilbyde forebyggende og behandlende omsorgs-, social- og specialtandpleje
  • At støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunens tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor du kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

Reglerne for vores behandling af dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er sundhedsloven, bekendtgørelse om tandpleje, journalføringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk.2, litra b.

Tandplejen, Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, som navn, adresse, kontaktinformationer. Hvor det vurderes relevant, behandles oplysninger om pårørendes/myndighedsindehavers eller værges navn og kontaktoplysninger.
  • Følsomme personoplysninger, som informationer om din tandsundhed og tandbehandling og andre helbredsoplysninger af relevans for din tandpleje.
  • Fortrolige oplysninger, som dit CPR-nummer.

Børn og Unge videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale.
  • Andre selvstændigt dataansvarlige, som udfører bestillingsarbejde for Tandplejen
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere, som udfører forskning og statistik af samfundsmæssig interesse

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. Tandplejen videregiver personoplysninger til andre sundhedsmyndigheder, herunder private tandklinikker eller andre kommuner, hvis du har givet dit samtykke hertil eller Tandplejen er forpligtet hertil. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Tandplejen i Aarhus kommune indsamler og behandler de oplysninger, som du giver os. Det er overvejende dig, der giver Børn og Unge personoplysninger. I forbindelse med tandbehandlinger genererer vi sundhedsdata om din tandsundhed som journalføres. Tandplejen modtager identifikations- og kontaktoplysninger på dig fra Folkeregistret. Hvor det vurderes relevant, indsamles og registreres der også kontaktoplysninger om og fra pårørende/myndighedsindehaver eller værge. I situationer, hvor det er nødvendigt og relevant for at Tandplejen kan løse sine opgaver relateret til din tandsundhed, kan vi også få personoplysninger fra magistratsafdelingerne Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter Tandplejens seneste optegnelse i din journal. De oplysninger, som Aarhus kommune indsamler og behandler til brug for Tandplejens arbejde, er omfattet af Tandplejens journaliseringspligt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på post@mbu.aarhus.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Tandplejen, tandplejen@mbu.aarhus.dk eller på telefon: 89 40 35 60.