Vi behandler dit barns og dine personoplysninger for at kunne give den bedste vejledning i forhold til barnet.

Derudover anvendes oplysningerne også til at støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

  • Almindelige personoplysninger, som navn, adresse, kontaktinformationer, familiære forhold, forældremyndighed, forældre-barn samspillet, om barnet er udsat for passiv rygning i hjemmet
  • Følsømme personoplysninger, i form af helbredsoplysninger, som oplysninger om graviditet og fødselsforløbet, barnets udvikling, sygdomme og allergier hos forældre og eventuelt søskende.
  • Fortrolige oplysninger, som bl.a. kan være CPR-nummer.

Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
  • Statens Institut for Folkesundhed til anvendelse i databasen ”Børns sundhed” til videnskabelige og statistiske formål
  • Sundhedsdatastyrelsen til anvendelse i databasen ”Den nationale Børnedatabase” til videnskabelige og statistiske formål
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører væsentligt samfundsmæssig interessant forskning og statistik, og hvor dette er godkendt jf. sundhedslovens krav til sådan forskning
  • Hvis du ønsker at deltage i en mødregruppe, videregiver vi dine oplysninger (navn og tlf. nr.) til gruppens øvrige deltagere

Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

Intern udveksling af oplysninger i kommunen

For at sikre den bedste understøttelse af arbejdet med børn og unge arbejder Børn og Unge ud fra et 0-18 års perspektiv, som giver Børn og Unge det bedste grundlag for samarbejde, videndeling og inddragelse af forældre.

I Børn og Unge udveksler vi derfor personoplysninger, når udveksling af personoplysninger er nødvendig for de opgaver, som Børn og Unge er pålagt at varetage som myndighed. Børn og Unges enheder udveksler f.eks. personoplysninger i overgangen fra dagtilbud til skole. Det gør vi for at sikre barnet de bedst mulige rammer og et godt tværfagligt samarbejde i vores tilbud. Tilsvarende udveksling af kan finde sted til andre relevante afdelinger i Aarhus Kommune f.eks. Sociale Forhold og Beskæftigelse, når det er nødvendigt i forbindelse med Børn og Unges opgaver.

Vi modtager automatisk en fødselsanmeldelse fra Region Midtjylland, stamdata fra CPR-registeret, og derefter er det overvejende dig som forælder, der giver Børn og Unge personoplysningerne.  Det er frivilligt at svare på de spørgsmål sundhedsplejersken stiller. Uden dine svar kan vi dog have sværere ved at give dig den bedste vejledning.

Vi modtager også oplysninger fra din egen læge, eller fra sygehus, hvis der er særlige sygdomsforhold der har betydning for barnet, familien og Sundhedsplejens indsats og vejledning.

I situationer, hvor det er nødvendigt for at Børn og Unge kan løse sine opgaver, kan vi også få personoplysninger fra andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i Børn og Unges elektroniske sundhedsjournalsystem.

Børn og Unge opbevarer dit barns og dine personoplysninger så længe det er nødvendigt og sagligt for at opfylde de faglige formål, der er angivet under første afsnit. Derudover er Børn og Unge pålagt at opbevare personoplysningerne, indtil overlevering til arkiv efter arkivlovens regler.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med henvendelser og klager. Det afhænger af, hvornår vi konkret afleverer personoplysningerne til arkivmyndighederne.

For udvalgte oplysninger gælder dog at oplysningerne gemmes længere end det faglige formål kræver. Oplysninger gemmes i denne længere opbevaring kun til statistiske formål som beskrevet i første afsnit, og oplysninger gemmes i op til 10 år efter barnet har haft sidste indskrivning i et at Børn og Unges tilbud.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Sundhedsplejen på sikker mail her.