Hvilke oplysninger behandles og hvorfor?

Vi skal bruge personoplysninger om dig, for at vi som myndighed kan behandle din sag efter reglerne i almenboliglovgivningen, byfornyelseslovgivningen eller boligreguleringsloven. Vi behandler almindelige personhenførbare oplysninger om dig i form af: navn, adresse, telefonnummer, matr.nr. mv.

Vedrører din sag indeklimaforhold kan det være relevant for os at behandle personfølsomme oplysninger om dit helbred. Disse oplysninger bliver ikke indhentet hos andre end dig uden dit samtykke.

De almindelige personhenførbare oplysninger om dig indsamler vi primært hos dig og offentlig tilgængelige kilder, men det kan også i forbindelse med vores oplysning af sagen være nødvendigt for os at indsamle oplysninger hos andre fx andre offentlige myndigheder, udlejer (privat udlejer eller almen boligorganisation) mv. 

Vi videregiver dine personoplysninger til andre, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Dine almindelige personhenførbare oplysninger vil således kunne videregives fx til andre offentlige myndigheder, private virksomheder, udlejer (privat udlejer eller almen boligorganisation) mv. Oplysninger vil blive videregivet i det omfang videregivelsen er nødvendig for vores behandling af din sag fx i forbindelse med partshøring, videregivelse til klageinstans eller når det er påkrævet som led i en afgørelse, vi skal træffe, fx afgørelse om aktindsigt efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. Vi overlader desuden personoplysningerne til vores leverandører (databehandlere), der opbevarer oplysningerne sikkert i elektronisk form.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse samt i artikel 9, stk. 2, litra f i det omfang, der er tale om behandling af personfølsomme oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om indsigt i personoplysningerne, vi behandler vedrørende dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun sjældent vil kunne imødekomme en anmodning om sletning. For det første kan sletning kun finde sted i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende bekendtgørelser, og for det andet er vi forpligtet til at gemme de oplysninger, vi behandler om dig, indtil de ikke længere har administrativ eller retlig betydning og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Det er derfor ikke muligt for os på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er:

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 23 60
E-mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse vores behandlinger af dine oplysninger, kan du kontakte os.  Hvis du har mere generelle spørgsmål til vores behandling af sine personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.