Hvilke oplysninger behandles og hvorfor?

Vi skal bruge personoplysninger om dig og relevante parter i sagen, for at vi som myndighed kan behandle din ansøgning efter reglerne i lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Vi behandler personoplysninger om dig og relevante parter i kategorien almindelige personhenførbare oplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og cpr.nr. Får vi tilsendt personfølsomme oplysninger om dig typisk i form af helbredsoplysninger behandler vi også disse, men indsamler dem ikke hos andre end dig uden dit samtykke.

De almindelige personoplysningerne om dig indsamler vi primært hos dig (i forbindelse med den konkrete sag) og fra offentlig tilgængelige kilder, men det kan også være relevant at indhente oplysninger fx i CPR-registret, hos bedemand og Stiftet.

Vi videregiver dine personoplysninger til andre, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Almindelige personhenførbare oplysninger videregives f.eks. til kirkegårdskontorer, andre offentlige myndigheder, private virksomheder som f.eks. bedemænd, stenhuggere m.fl. Oplysninger vil blive videregivet i det omfang videregivelsen er nødvendig for vores behandling af din sag f.eks. i forbindelse med en højtidelighed i et af kirkegårdens kapeller eller ved nedsættelse af urne på ekstern kirkegård. Oplysningerne kan også anvendes til statistiske formål, dog således, at det ikke vil være muligt at genkende enkeltpersoner i statistikkerne. Vi overlader desuden personoplysningerne til vores leverandører (databehandlere), der opbevarer oplysningerne sikkert.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse samt artikel 9, stk. 2, litra f i det omfang, der er tale om behandling af personfølsomme oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun sjældent vil kunne imødekomme en anmodning om sletning. For det første kan sletning kun finde sted i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende bekendtgørelser, og for det andet er vi forpligtet til at gemme de oplysninger, vi behandler om dig, indtil de ikke længere har administrativ eller retlig betydning. Det er derfor ikke muligt for os på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er:

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Mobilitet, Anlæg og Drift
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: kirkegaardskontor@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med vores behandlinger af dine oplysninger, kan du kontakte os.  Hvis du har mere generelle spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.