I forbindelse med, at vi har modtaget din ansøgning til Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Hvilke oplysninger behandles og hvorfor?

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:
• identifikationsoplysninger - som er navn, e-mailadresse og telefonnummer og Nem Login oplysninger for den, der opretter ansøgningen samt CVR.-/CPR-nr., navn og adresse for den, der søges støtte til. Personer nævnt i ansøgningen.
• økonomiske oplysninger - oplysninger i ansøgningen i form af f.eks. budget, regnskab og finansieringsplan.

Det gør vi for at kunne behandle din ansøgning om støtte til det projekt, du har beskrevet.
Behandlingen af din ansøgning er beskrevet på Sydhavnskvarterets hjemmeside under
bylivspuljen og kan følges i Ansøgningsportalen.

I forbindelse med gennemgang af ansøgningen, vil CVR.-/CPR.-nr. på den, der skal modtage en evt. bevilling, blive verificeret i forhold til det nationale register for CVR/CPR-oplysninger.

Oplysningerne bliver også anvendt til statistiske undersøgelser og afrapporteringer til brug internt hos sekretariatet, Rådmanden, Byrådet og Bydelsforeningen.

Vores behandling af personoplysningerne sker med hjemmel i :
Forvaltningsloven
Databeskyttelsesloven
EU Persondataforordning, artikel 6, stk. 1, litra e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Vi videregiver dine personoplysninger til andre, når vi er berettigede eller forpligtede til det fx i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om aktindsigt. Oplysninger vil blive videregivet i det omfang videregivelsen er nødvendig for vores behandling af din ansøgning fx til Bydelsforeningen. Medlemmerne af Bydelsforeningen er udpeget af Aarhus kommune. Medlemmerne underskriver en tavshedserklæring, som er gældende fremadrettet, også når de udtræder af foreningen. Bydelsforeningen foretager en tværfaglig vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger og indstiller på denne baggrund anbefaling om bevilling eller afslag til Aarhus Kommune.

Vi overlader desuden personoplysningerne til vores leverandører (databehandlere), der opbevarer oplysningerne sikkert i elektronisk form.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun sjældent vil kunne imødekomme en anmodning om sletning. For det første kan sletning kun finde sted i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende bekendtgørelser, og for det andet er vi forpligtet til at gemme de oplysninger, vi behandler om dig, indtil de ikke længere har administrativ eller retlig betydning og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

De oplysninger vi behandler om dig, vil således blive opbevaret i fuldt omfang i 5 år efter, at sagen er lukket. Derefter vil sagen overgå til Historiske Sager, hvor kun de nødvendige oplysninger vil fremgå, f.eks. vil dokumenter vedhæftet ansøgningen blive slettet.

Efter 5 år i Historiske Sager vil sagen overgå til Varige Sager, hvor kun oplysninger af økonomisk art, den søgte pulje, år og kategorier på sagen vil blive gemt.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er:

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00
E-mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.