I forbindelse med af behandlingen af vores sager skal vi, ifølge databeskyttelsesforordningen, informere dig om en række detaljer i vores behandling af dine personoplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi kan dog undlade at underrette dig om dine rettigheder, hvis du allerede har fået den information, som vi er forpligtet til at give. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis det er dig selv, der som kontaktperson fremsender ansøgningen/afgiver tilbuddet og derfor selv har indtastet oplysningerne, ligesom det vil være tilfældet, når din arbejdsgiver har henvist dig til nærværende hjemmeside for informationer om behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandles og hvorfor?

Generelle henvendelser:

Hvis du henvender dig til os, behandler vi personoplysninger om dig herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer. Det gør vi for at kunne besvare din henvendelse.

Afgivelse af købstilbud:

Når vi modtager købstilbud i forbindelse med offentlige udbud af kommunale arealer i henhold til kommunestyrelseslovens § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, behandler vi personoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og eventuelt CV på tilbudsgivers nøglemedarbejdere. Det gør vi for at kunne behandle og bedømme købstilbuddet.

Vi behandler alene de oplysninger, som tilbudsgiver har fremsendt i tilbuddet.

Fællestekst

Oplysninger vil blive videregivet når det er påkrævet som led i en afgørelse, vi skal træffe, fx afgørelse om aktindsigt efter offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. Vi overlader desuden personoplysningerne til vores leverandører (databehandlere), der opbevarer oplysningerne sikkert i elektronisk form.

Vores behandling af personoplysninger er således lovhjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi behandler vedrørende dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kun sjældent vil kunne imødekomme en anmodning om sletning. For det første kan sletning kun finde sted i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertil hørende bekendtgørelser, og for det andet er vi forpligtet til at gemme de oplysninger, vi behandler om dig, indtil de ikke længere har administrativ eller retlig betydning og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Det er derfor ikke muligt for os på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er:

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00
E-mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse vores behandlinger af dine oplysninger, kan du kontakte os.  Hvis du har mere generelle spørgsmål til vores behandling af sine personoplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.