I dit forløb arbejder vi med at afdække, opkvalificere og udvikle din arbejdsevne, så du bliver afklaret til job eller uddannelse.

Du kommer i virksomhedspraktik, hvor vi holder jævnlige opfølgningsmøder og justerer på din plan. Du kan også have brug for en kort optræning i et af vores værksteder inden virksomhedspraktik.

Virksomhedspraktik er en del af dit forløb på Jobcenter Skejbygårdsvej. Du bliver tilknyttet en virksomhedskonsulent, og I skal samarbejde om at finde en praktik til dig. Virksomhedskonsulenten følger dig i hele praktikperioden. Vi forventer, at du er aktiv i samarbejdet om praktikken.

Du får udviklet og beskrevet din arbejdsevne og kommer nærmere arbejdsmarkedet.

 • Det kan være ved at øge timetallet og ændre dine mødetider
 • Du bliver klogere på dit funktionsniveau og nye opgaver/funktioner, du kan varetage i fremtiden
 • Du bliver genoptrænet inden for dit eget fag eller opkvalificeret inden for et nyt område
 • Du får mulighed for at afprøve et nyt arbejdsområde
 • Du får nye kontakter til dit netværk.

Virksomhedspraktikken varer som udgangspunkt 13 uger.

Vores fysioterapeuter, psykologer og livsstilsvejleder kan tilbyde:

 • Fysisk træning
 • Sov bedre
 • Ergonomisk rådgivning
 • Smertehåndtering
 • Støttende samtaler 
 • MBSR Mindfulness Baseret Stress Reduktion
 • Livsstilsvejledning - vægt, kost, rygning.

Der er både gruppeforløb og individuelle samtaler. Det er din jobkonsulent, der vurderer, om du har gavn af et tilbud. Du kan godt være i virksomhedspraktik samtidig.

Træning kan være god forberedelse til at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du er vant til at træne på egen hånd, kan du bruge vores træningslokale. Du kan også have brug for en afklarende samtale med en fysioterapeut, med instruktion i relevante øvelser.

Sov bedre

For lidt søvn påvirker dit daglige funktionsniveau og dermed også dit arbejdsliv.
Du lærer at skabe de bedste rammer for din søvn, og får viden om døgnrytmer, søvnmønstre og praktiske råd om bedre søvn/gode søvnvaner.

Ergonomi

Du får vejledning og hjælp til at indrette din arbejdsplads bedst muligt.

Smertehåndtering

Hvordan lærer du at acceptere og samarbejde med dine smerter, så du kan tage de relevante hensyn både i din hverdag og i dit arbejdsliv?
Du lærer at yde hjælp til selvhjælp og får viden og konkret vejledning til at få balance mellem aktiviteter og hvile.

Helbredsmestring

For dig der har fysiske eller psykiske helbredsmæssige problemer.Du får viden, teknikker og praktisk træning for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.
Undervisning og øvelser inden for kost, stress, søvn, planlægning, meditation, stress og smerter.

Vores psykologer kan tilbyde:

 • Støttende samtaler med fokus på at støtte dig i at vende tilbage på arbejdsmarkedet eller at belyse, hvilken hjælp du eventuelt har brug for. Vi har også tilbud om psykoedukation. Samtalerne er ikke terapi og kan foregå i kombination med din virksomhedspraktik.

 • MBSR Mindfulness Baseret Stress Reduktion er et forløb over otte uger. Gruppebaseret. Forskning viser, at MBSR er et godt redskab til at tackle følgevirkninger af stress, smerter, angst, depression, krigstraumer og funktionelle lidelser m.m. Målet er at støtte din tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

Tilbuddet består af motiverende samtaler, vejledning eller øvelser, som kan være med til at bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet:

 

 • Vægt, kost, rygning
 • Smerte, søvn, stress
 • Økonomi
 • Hverdagsmestring.

Forløbet tilrettes individuelt i forhold til varighed og indhold og kan foregå sideløbende med virksomhedspraktik. 

Et værksted kan være første skridt på vej mod arbejdsmarkedet. På alle værksteder sætter vi fokus på dine kompetencer og udfordrer dig i at udvikle nye kompetencer ved at give dig forskellige opgaver. Værkstedsmedarbejder og jobkonsulent følger dig tæt og er med til gøre dig klar til virksomhedspraktik på en arbejdsplads.

Vi har følgende værksteder:

 • Cykelværksted
 • IT/Kommunikation
 • Kantine
 • Planteskole
 • Rengøring/køkken

Vi har også et jobværksted, hvor du kan skrive CV, kompetenceliste og undersøge jobmuligheder. 

Efter en eventuel kort optræning i et værksted, er næste naturlige skridt at komme i virksomhedspraktik. Vi samarbejder med mange forskellige arbejdspladser inden for forskellige brancher i hele Aarhus Kommune.

Vi tilbyder to forløb til blinde og svagsynede borgere: Arbejdsmarkedsforløb samt Forløb til personer på ledighedsydelse.

De to tilbud forløber i et tæt samarbejde mellem Center for Syn og Hjælpemidler og Jobcenter Skejbygårdsvej. De henvender sig til blinde og svagsynede borgere, der har brug for en målrettet indsats med afsæt i de behov, man har som synshandicappet. Målet er udvikling, optræning og job eller uddannelse.

Tilbuddene indeholder:

 •  Individuelt tværfagligt tilrettelagt forløb med udgangspunkt i borgerens situation
 •  Samarbejde med private og offentlige virksomheder om virksomhedspraktik
 •  Koordinering af synsfaglig og arbejdsmarkedsrettet indsats.

Visitation

Henvendelse om tilbuddet kan ske til synsfaglig koordinator Line Hindhede eller Jobkonsulent Torben Halvorsen, som kan orientere om tilbuddet og samtidig sikre, at borgeren tilhører målgruppen. Der er mulighed for en fælles rådgivnings– og visitationssamtale sammen med jobcentermedarbejder, inden der træffes beslutning om henvisning til tilbuddet.

Arbejdsmarkedsforløb

 •  Udarbejdelse af en handleplan ud fra en foreløbig vurdering af arbejdsevnen
 •  Afdækning og udvikling af arbejdsevnen for at opnå beskæftigelse  på en arbejdsplads
 •  Udvikling af kompetencer for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, via en virksomhedspraktik
 •  Opfølgning og tæt kontakt med arbejdspladsen og den ansatte for at sikre fortsat ansættelse.

Forløb til personer på ledighedsydelse

 •  Etablering af virksomhedspraktik og fleksjob
 •  Opfølgning i virksomhedspraktik og fleksjob.

Tilbuddet er for dig der er hørehandicappet eller døv, og som har brug for en specialindsats for at komme på arbejdsmarkedet eller for at blive i et job, du allerede har. Kommunikationen tilrettelægges på dine præmisser.

Tilbuddet er for dig, der;

har nedsat hørelse og måske behov for høretekniske hjælpemidler. Tilbuddet gælder også, hvis du er døv tegnsprogsbruger eller er døvbleven og bruger tegnstøttet kommunikation, hvad enten du er i job eller ledig. 

Tilbuddet mere konkret:

Vi tilrettelægger dit forløb, så det passer til dig. Forløbet kan indeholde praktisk afprøvning, vejledning og undervisning i jobsøgning, praktik og arbejdsfastholdelse, samtidig med at vi finder ud af hvilke hjælpemidler, der er vigtige for dig, når du er i arbejde. Under afprøvningen får vi et billede af, hvordan arbejdslivet kan se ud for dig.

Samarbejde

Vi kombinerer arbejdsafprøvningen med de it-hjælpemidler, der passer til dig, f.eks. mulighed for videotolkning, jobstøtte og opfølgning på arbejdspladsen. Jobcenter Aarhus Skejbygårdsvej har et tæt samarbejde med relevante døve-/høreorganisationer. 

Kompetencer

Vi arbejder med dine faglige, personlige og sociale kompetencer i forhold til et arbejde. Hvis du er ledig kigger vi på realistiske jobmuligheder, hvor du kan arbejde, selv om du er kommunikationshandicappet. Du kommer i praktik, og arbejdspladsen får instruktion i, hvordan de skal give dig beskeder eller tale med dig i frokostpausen.
Vi har fokus på ergonomi, arbejdsmiljø og arbejdspladskultur, så du er klædt på til at arbejde sammen med normalthørende. 

Ansvar

Du har selv ansvar for at medvirke i planen, men du kan få hjælp til det meste, f.eks. i Jobværkstedet hvor du kan skrive ansøgninger, få ideer til jobmuligheder eller øve dig at i at søge job på internettet.

I forløbet samarbejder vi med dig om at styrke din evne og motivation til at deltage aktivt i samfundslivet, med særligt fokus på, at du bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet med dine specifikke vanskeligheder og livsvilkår.

Tilværelse med Udvikling er et anderledes tilbud til dig som:

Er 30 år eller derover og modtager kontanthjælp. Har problemer udover ledighed og gennem længere tid har været uden for arbejdsmarkedet. Har et ønske om at ændre din nuværende situation. Har brug for en særlig indsats. Har sammensatte problemer af fysisk, psykisk og/eller social karakter. Har haft svært ved drage nytte af de mere traditionelle arbejdsmarkedsrettede tilbud. 

Formålet med forløbet og undervisningen

I forløbet samarbejder vi med dig om at styrke din evne og motivation til at deltage aktivt i samfundslivet, med særligt fokus på, at du bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet med dine specifikke vanskeligheder og livsvilkår. Målet er at nå den højst mulige grad af selvforsørgelse. Hos TMU bliver du mødt i øjenhøjde, og forløbet bliver tilpasset din individuelle situation. Vi har stor respekt for forskelligheder og forsøger at skabe et trygt og positivt miljø, hvor fællesskab og netværksdannelse også er centrale elementer. 

Indholdet i forløbet og undervisningen

Du får en fast kontaktperson, som sikrer at, du får tilrettelagt et individuelt i forhold til dine ressourcer og din sociale situation. Vi tager udgangspunkt i aktiviteter og undervisning, som du er motiveret for at beskæftige dig med. Hver dag er en vekselvirkning mellem formel og uformel læring og aktiviteter fx motion og bevægelse samt undervisning og vejledning omkring fx motivation, kost, livsstil og arbejdsmarkedsforhold. Der er også samtaler hos vores psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut.

Du kan bl.a. beskæftige dig med lager- og pakkearbejde, smykkefremstilling, syning, tegning, træarbejde, modelbygning m.m. Der er også andre aktiviteter som fx foto, fitness, udflugter m.m. 

Hvad kommer der ud af forløbet og undervisningen?

Forløbet varer typisk 6-8 måneder. Vi afslutter med en fyldestgørende status, bl.a. om dine muligheder og vilkår i forhold til arbejdsmarkedet. Når du har læst status vil, sender vi den til din sagsbehandler. 

Interesseret?

Kontakt os, FOF eller din jobkonsulent. Du har mulighed for at besøge os og få en samtale, hvor vi sammen med dig vurderer om TMU er det rette tilbud til dig.