Tilfredshedsundersøgelse 2019

I forsommeren 2019 undersøgte vi tilfredsheden med de fire daværende myndighedscentre på socialområdet. Formålet var at høre borgernes mening og inddrage dem i den løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen.

Pr. 1. august 2019 blev Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen slået sammen til en forvaltning med samme navn som magistratsafdelingen: Sociale Forhold og Beskæftigelse. Myndighedscentret for udsatte voksne og voksne med psykisk sygdom og myndighedscentret for voksne med handicap blev slået sammen til et myndighedscenter. Familiecentret og Handicapcentret for Børn blev også slået sammen til et center.

Se vores nye organisering

Tilfredshedsrapporter 2019

 

Tilfredshedsundersøgelse 2020

I efteråret 2020 spørger vi voksne over 18 år, der modtager bostøtte, bor i bofællesskaber eller botilbud, hvad de synes om deres tilbud. Resultaterne forventes at være klar i foråret 2021.

Sådan laver vi tilfredshedsundersøgelser

Konceptet for tilfredshedsundersøgelserne består af et kort spørgeskema med ti spørgsmål om borgernes oplevede tilfredshed og udvikling. Til Sociale Forhold og Beskæftigelses målgruppe er det afgørende, at undersøgelsen er kortfattet og let at besvare. Når vi laver spørgeskemaerne, inddrager vi både ledelse, medarbejdere og borgere, og når vi gennemfører dataindsamlingen for de forskellige målgrupper, tilbyder vi alle borgere den hjælp de har brug for for at kunne deltage.

Fælles for alle tilfredshedsundersøgelser er, at vi sikrer borgerne fuld anonymitet, og at personalet ikke påvirker borgerne i svarsituationen - heller ikke, når de får hjælp til besvarelsen. Det er også vigtigt, at undersøgelsernes resultater kan bruges, derfor tilstræber vi en enkel og brugervenlig rapportering af resultaterne på forskellige niveauer i forvaltningen, så både ledelse og medarbejdere kan lære af resultaterne.

De seneste tilfredshedsundersøgelser

Tilfredshedsundersøgelser gennemføres systematisk, så de mest indgribende indsatser undersøges i løbet af en treårig periode.

Vi betragter undersøgelserne som overordnede indikatormålinger, der giver et fingerpeg om tilfredsheden. Men resultaterne af en måling står ikke alene. Undersøgelserne følges altid op af en dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør, og en plan for at styrke kvaliteten. Hvis der er bemærkelsesværdige resultater, kan vi, det efterfølgende år, lave mere kvalitative undersøgelser for at forstå resultaterne. På den måde bruger vi tilfredshedsundersøgelserne til at forbedre indsatsen og give gode erfaringer videre.