Målgruppe
Bostøtte har til formål understøtte borgerens evne til at mestre eget liv efter en hjerneskade.

De fleste borgere modtager støtten på grund af følger efter traumer, blødning eller blodprop i hjernen, meningitis, etc.

Da målgruppen spænder meget bredt, er Neuropædagogisk Team opdelt i 4 teams med hver sin specialisering ud over de nævnte.

Specialeopdelingen er borgere med:

  1. Fremadskridende neurologiske sygdomme, eksempelvis sclerose
  2. Psykiatriske - eller afhængighedsproblematikker
  3. Medfødte eller tidligt opståede hjerneskader (eksempelvis spastisk lammelse / CP)
  4. Nyopståede skader, hvor der er behov for en intensivt rehabiliterende indsats

Det varierer meget, hvor længe der skønnes behov for bostøtte.

Nogle borgere mestrer efter få måneder livet med de tilkomne vanskeligheder - for andre kan der være et langvarigt behov for, at en hjemmevejleder understøtter eksempelvis kompenserende strategier. Det kan være med massive hukommelseproblematikker, nedsat erkendelse, sprogvanskeligheder etc.

 

Medarbejdere
Afdelingen har 25 ansatte som har en uddannelsesmæssig baggrund som enten pædagoger, ergoterapeuter eller socialrådgivere.

De fleste har en neuropædagogisk videreuddannelse og der er løbende interne faglige læringsforløb og supervision.

Ydelsen
Indsatsen ydes ud fra neuropædagogiske principper, således forstået at den er helhedsorienteret, med et stærkt fokus på udviklingspotentialer og mestringsstrategier.

Måden bostøtten ydes på afpasses efter behovet hos den enkelte og kan foregå  i hjemmet, ved fremmøde hos hjemmevejleder, virtuelt (telefon/video), som ledsagelse og ved samtaler med netværk.

 

Bevilling af bostøtte
Bostøtte er en ydelse der bevilges ud fra Servicelovens § 85:     

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Man kan søge om bostøtte ved Rådgivning og Visitation her hvis man er mellem 18 og 67, og her hvis man er over 67. Hvis man søger bostøtte og ikke kommer fra Aarhus Kommune kan det gøres her.

Myndighedsrådgiver og borger udfærdiger i fællesskab en overordnet handleplan hvor indsatsområderne udvælges og prioriteres.

De 6 indsatsområder er:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Udvikling og mestring
  3. Netværk og familie
  4. Sundhed
  5. Socialt liv og aktiviteter
  6. Hjem bolig og økonomi

Indsatsens omfang udmåles af Myndighedsrådgiveren i en bestemt kategori svarende til et max timetal (30 timer/måned eller yderligere på individuel takst).

Hjemmevejlederen opsætter ud fra denne handleplan konkrete delmål sammen med borgeren og tilrettelægger en individuel neuropædagogisk tilgang.

Øvrige ydelser i Neuropædagogisk Team
Afdelingen tilbyder også undervisning af samarbejdspartnere og pårørende, ligesom der ydes ekstern faglig og kollegial supervision. For yderligere information kontakt specialkonsulent Anders Petersen ae@aarhus.dk.