Centrets opgave er at understøtte borgere med misbrug, hjemløshed eller psykisk sårbarhed i deres individuelle recovery-proces. Det sker ved at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor den enkelte kan afklare, udvikle og afprøve sine handlekompetencer.

Centrets tilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 103 og 104 samt Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.

De akutte, opsøgende funktioner drives blandt efter Lov om Social Service paragraf 12, 85, 99 og 110.

Vi forvalter endvidere 25 bofællesskaber. Beboere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan også få bostøtte. Den kan være både individuel eller fælles for en gruppe af beboere.

Bofællesskaberne er af meget forskellig karakter og med varierende medarbejderstøtte. Nogle af bofællesskaberne er fx for borgere med misbrugsproblematikker (og eventuelt også en psykiatrisk diagnose). Andre bofællesskaber er for borgere med en psykiatrisk diagnose eller for unge. Nogle er opgangsfællesskaber, mens andre er fritliggende klyngehuse. 

Botilbuddene og bostøtten drives i henhold til Lov om Social Service § 85.