Aktivitetsparate unge
Vi støtter den enkelte unge i at blive kvalificeret til at gå i gang med en ordinær uddannelse eller at få afklaret sin arbejdsevne, så vi kan planlægge den videre indsats. Virksomhedsarbejde indgår som en væsentlig del af den unges afklaring.

Ungetilbuddet
Ungetilbuddet er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb for unge med behov for støtte til at komme i gang med arbejde eller uddannelse. I Ungetilbuddet har vi fokus på afklaring og opkvalificering i forhold til arbejde og uddannelse primært via virksomhedspraktikker, løntilskud og småjobs. Der er tale om en håndholdt indsats, hvor vi har fokus på individuel vejledning/samtale, arbejde med individuel plan og på at skabe succesoplevelser.

Ressourceforløb for Unge
Et tilbud til unge, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension. Et ressourceforløb kan vare fra et til fem år og bliver i form, indhold og varighed tilpasset den enkeltes mål og behov. Indsatsen er tværfaglig og sammenhængende og skal, så vidt muligt, hjælpe den unge på vej mod job eller uddannelse eller afklare det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Den unge får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe ham eller hende igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage den unges sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Vi laver også beskæftigelsesrettede indsatser som fx Café Monro og projekt Opgang Til Opgang.

Café Monroe
Cafe Monroe er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor vi, i samarbejde med Århus Musikskole, står for driften af en økologisk frokostcafé. Målgruppen er overvejende kvinder/mødre i alderen 18-29 år, som har behov for støtte til at komme i gang med arbejde eller uddannelse.

Projekt Opgang Til Opgang
Et 4-årigt tværfagligt og tværmagistratsligt beskæftigelsesprojekt med fokus på hele familien. Vi arbejder mod at forældrene kommer i bæredygtig beskæftigelse, at de unge i familien kommer i ungdomsuddannelse og fritidsjobs og at børnene i højere grad fastholdes i deres skolegang. Sideløbende med dette arbejder vi på at udvikle familiens trivsel via sundhedsindsatser og ved aktivt at inddrage civilsamfundet, så børnene og de voksne kommer til at deltage aktivt i forenings- eller andre fælleskabsaktiviteter.

Vi samarbejder med familier i Gellerup, og vi har sammensat et tværfagligt team med medarbejdere fra fem forskellige forvaltninger. Indsatsen er lokalt forankret i Gellerup. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske støttefond og udviklet i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS).