Voksne, Job og Handicap består af et myndighedscenter og fire udførecentre, der opdelt efter hver deres faglige specialer.

I Voksne, Job og Handicap, har vi et rådgivnings- og visitationscenter, der henviser voksne borgere over 30 år og under 67 år med handicap og psykiske sygdomme eller sårbarheder til tilbud og indsatser.

Voksenhandicap har fire centre, der dækker hver deres specialiserede område. Vi arbejder med borgerdemokrati og borgerinddragelse i vores tilbud og i de muligheder, der udvikles lokalt i centrene.

Centrene tilbyder boliger, læring og beskæftigelse til borgere med handicap. Centret tilbyder også åben rådgivning og vejledning om tilbud og muligheder tæt på borgerne.

Centrene er åbne for det omgivende lokalsamfund. Vi inviterer til og indgår i samarbejder med lokale foreninger, organisationer, virksomheder, frivillige og andre. Målet er at styrke mangfoldighed og rummelighed i området og skabe lige muligheder for alle.


Center for Autismetilbud til Voksne

Centret samler botilbud og aktivitets- og samværstilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddene i centret henvender sig både til voksne, som har et let støttebehov og voksne med et mere omfattende behov støtte i det daglige. Der er således både tilbud med og uden døgndækning.

Team for Sundhedstjek, sundhedskonsulenterne og supervisionsteamet hører også til i centret.

Centret har autisme som sit faglige speciale.

Center for Bosteder til Voksne

Centret samler botilbud og interne dagbeskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, hvoraf flere har et komplekst støttebehov. Alle tilbuddene er døgndækket og på flere af tilbuddene er der et internt aktivitetscenter.

Centret har udviklingshæmning som sit faglige speciale og samarbejder tæt med de andre centre omkring specialet.

Center for Specialpædagogiske tilbud til Voksne

Centret samler botilbud og interne dagbeskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning og dom, borgere med udviklingshæmning og et omfattende behov for pleje og omsorg, borgere med hjerneskade samt borgere som på anden måde har behov for en specialiseret indsat. Flere af tilbuddene er døgndækkede. Derudover er Neuropædagogisk Team tilknyttet centret.

Centret har udviklingshæmning og psykiatri, udviklingshæmning og omsorg samt senhjerneskade som sine faglige specialer.

Center for Bofællesskaber og Beskæftigelse til voksne

Centret samler botilbud til voksne, som har et lettere støttebehov samt selvstændige aktivitets- og samværstilbud på tværs af målgrupper. Centret rummer bofællesskaber til borgere med et let støttebehov og enkelte tilbud til borgere, der har behov for en døgndækket indsats.

Centret har beskæftigelse som sit faglige speciale.

Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med en selvejende institution for voksne, der har fysisk handicap eller har fået hjerneskade.

Stefanshjemmet

Botilbud for voksne, der har fået hjerneskade eller har fysisk handicap og har betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen