Som borger kan du forvente at få om ikke en afgørelse så et svar, fx med information om sagens videre forløb, inden for 14 dage, efter du har kontaktet os.

Dine rettigheder når du er i kontakt med os.

Vejledning

Vi har pligt til at rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan søge eller få tilbudt i forvaltningen.

Medvirken

Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din sag. Forvaltningen skal tilrettelægge forløbet, så det kan lade sig gøre.

Partshøring

Har din rådgiver indhentet oplysninger, du ikke har set eller hørt om før, skal du have mulighed for at se og kommentere dem, inden forvaltningen træffer en afgørelse.

Aktindsigt

Alle vigtige oplysninger står i sagen. Du har som hovedregel ret til at se papirerne i din sag og ret til at se det, der er registreret om dig. Du skal henvende dig hos din rådgiver, hvis du ønsker aktindsigt.

At få rettet forkerte oplysninger

Du har ret til at få rettet forkerte, faktiske oplysninger. De oplysninger, der allerede står i sagen, bliver ikke slettet, men rettelserne bliver lavet sådan, at de oplysninger, du kommer med, bliver skrevet ind i journalen som en tilføjelse.

En bisidder

Du har ret til at tage en anden med til møderne med forvaltningen. Det kan fx være en ven eller et familiemedlem.

Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at repræsentere dig og deltage i møderne på dine vegne eller sammen med dig. Du kan blive bedt om at sende information om, hvem du har givet fuldmagten til, og hvad der gives fuldmagt til.

Skriftlig – og begrundet – afgørelse

Træffer forvaltningen en afgørelse, som du ikke er tilfreds med, har du ret til at få den skriftligt. Du skal bede om skriftlig afgørelse senest 14 dage efter, du har fået en mundtlig afgørelse.

Den skriftlige afgørelse skal være begrundet. Der skal stå, hvad forvaltningen har lagt vægt på, og der skal være henvisning til de paragraffer i loven, som danner grundlag for afgørelsen.

Klagevejledning

Kan du klage over en afgørelse, skal der i afgørelsen stå, hvordan du gør det. Kan du ikke klage, skal det stå i afgørelsen.

Dine pligter når du er i kontakt med forvaltningen.

Oplyse om adresseændringer m.m.

Når du søger, og når du modtager hjælp efter serviceloven, har du pligt til at give korrekte oplysninger. Senere ændringer i fx forhold omkring bolig, ægteskab eller arbejde skal du meddele din rådgiver. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri. 

Oplyse om økonomiske ændringer

Når du modtager hjælp, der er beregnet efter dine økonomiske forhold, skal du give besked til din rådgiver, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. Forkerte oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og eventuel tiltale for bedrageri.

Se hvornår du i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag inden for nedenstående områder. Kan vi ikke  overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet vil  du som ansøger få besked herom samt hvornår du kan forvente en afgørelse.

Jobcenter Aarhus

 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse: 2 uger.
 • Sygedagpenge: 2 uger.
 • Ledighedsydelse: 2 uger.
 • Enkeltydelser (hjælp i særlige tilfælde): 2 uger.
 • Personligt tillæg: 2 uger.
 • Arbejdsgiverrefusion (sygedagpenge, ved løntilskud og fleksjob): 2 uger.
 • Aftale ved kronisk sygdom (§ 56-ordning): 2 uger.
 • Repatriering: 3 måneder.
 • Førtidspension: 3 måneder.
 • Seniorførtidspension: 6 måneder.
 • Hjælpemidler og arbejdsredskaber: 2 uger.
 • Revalidering: 12 uger.
 • Løntilskud til førtidspensionister: 6 uger.
 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed (revalidend): 26 uger.
 • Ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik: 48 timers respons til arbejdsgiver.

Foranstaltninger for børn, unge og deres familier

 • Økonomisk støtte for at undgå anbringelse m.v. (Lov om social service § 52a, stk.1, nr.1,2,3) – otte uger.
 • Økonomisk støtte i forbindelse med prævention (Lov om social service § 11, stk. 4, nr. 2) – fire uger.
 • Udgifter i forbindelse med konsulentbistand (Lov om social service § 11, stk. 4, nr. 1) – fire uger.
 • Socialpædagogisk fripladstilbud når det må anses for særligt påkrævet, at barnet har ophold i dagtilbud eller klub (Dagtilbudsloven § 43) - otte uger.

Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

 • Merudgiftsydelse - månedligt standardbeløb (Lov om social service § 41) - otte uger.
 • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap (Lov om social service § 42) - otte uger.
 • Ledsageordning for 12- til 18-årige (Lov om social service § 45) - fire uger.
 • Hjemmetræning (Lov om social service § 32a) – seks måneder.
 • Ansættelse af nærtstående til pasning af barn med handicap eller alvorlig syg (Lov om social service § 118) - fire uger.
 • Personlig hjælp og pleje, aflastning og vedligeholdelsestræning – (Lov om social service § 44, jf. §§83, 84 stk. 1, 86 stk. 2) – otte uger.

Krisecenter

 • Midlertidigt ophold på krisecenter for kvinder (Lov om social service § 109) – samme dag.

Udsatte voksne

 • Tilbud om behandling af stofmisbrugere (Lov om social service § 101) - to uger.
 • Bostøtte (Lov om social service § 85) – 14 uger.
 • Længerevarende botilbud (Lov om social service § 108) – 16 uger.
 • Midlertidigt botilbud (Lov om social service § 107) – 16 uger.
 • Merudgiftsdækning (Lov om social service § 100) – 12 uger.
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter (Lov om social service § 102) – 12 uger.
 • Aktivitets- og samværstilbud (Lov om social service § 104) - 12 uger.
 • Forsorgstilbud (Lov om social service § 110) – samme dag.

Voksne med handicap

 • Bostøtte (Lov om social service § 85) – 14 uger. 
 • Borgerstyret personlig assistance – BPA (Lov om social service § 96) – 16 uger.
 • Ledsagerordning for voksne (Lov om social service § 97) – fire uger.
 • Længerevarende botilbud (Lov om social service § 108) – 16 uger.
 • Midlertidigt botilbud (Lov om social service § 107) – 16 uger.
 • Merudgiftsdækning (Lov om social service § 100) – 12 uger.
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter (Lov om social service § 102) – 12 uger.
 • Beskyttet beskæftigelse (Lov om social service § 103) – 12 uger.
 • Aktivitets- og samværstilbud (Lov om social service § 104) - 12 uger.

Hjemviste sager

I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, følger fristen for at træffe ny afgørelse de for de enkelte paragraffer, dog maksimalt fire uger.

Klager til Sociale Forhold og Beskæftigelse behandler vi inden for 24 timer. Undtaget er weekender og helligdage.

Klager du skriftligt, bliver du ringet op inden for 24 timer. Her får du mulighed for at præcisere din klage. Samtidig kan vi sammen kan vi finde ud af, hvordan klageforløbet fremadrettet skal være. 

24-timers service gælder ikke for klager, du kan anke til Ankestyrelsen.