Vejledning

Vi har pligt til at rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan søge eller få tilbudt i forvaltningen.

Medvirken

Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din sag. Forvaltningen skal tilrettelægge forløbet, så det kan lade sig gøre.

Partshøring

Har din rådgiver indhentet oplysninger, du ikke har set eller hørt om før, skal du have mulighed for at se og kommentere dem, inden forvaltningen træffer en afgørelse.

Aktindsigt

Alle vigtige oplysninger står i sagen. Du har som hovedregel ret til at se papirerne i din sag og ret til at se det, der er registreret om dig. Du skal henvende dig hos din rådgiver, hvis du ønsker aktindsigt.

At få rettet forkerte oplysninger

Du har ret til at få rettet forkerte, faktiske oplysninger. De oplysninger, der allerede står i sagen, bliver ikke slettet, men rettelserne bliver lavet sådan, at de oplysninger, du kommer med, bliver skrevet ind i journalen som en tilføjelse.

En bisidder

Du har ret til at tage en anden med til møderne med forvaltningen. Det kan fx være en ven eller et familiemedlem.

Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at repræsentere dig og deltage i møderne på dine vegne eller sammen med dig. Du kan blive bedt om at sende information om, hvem du har givet fuldmagten til, og hvad der gives fuldmagt til.

Skriftlig – og begrundet – afgørelse

Træffer forvaltningen en afgørelse, som du ikke er tilfreds med, har du ret til at få den skriftligt. Du skal bede om skriftlig afgørelse senest 14 dage efter, du har fået en mundtlig afgørelse.

Den skriftlige afgørelse skal være begrundet. Der skal stå, hvad forvaltningen har lagt vægt på, og der skal være henvisning til de paragraffer i loven, som danner grundlag for afgørelsen.

Klagevejledning

Kan du klage over en afgørelse, skal der i afgørelsen stå, hvordan du gør det. Kan du ikke klage, skal det stå i afgørelsen.