Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejder recovery-orienteret. Vi tror på, at alle kan komme sig eller udvikle sig. I arbejdet inddrager og bruger vi eksisterende ressourcer og aktiviteter i civilsamfundet. Vores tilbud skal styrke borgernes personlige og sociale udvikling. Tilbuddene er blandt andet: 

  • Opsøgende arbejde på gadeplan
  • Kontaktsteder
  • Specialundervisning
  • Bostøtte i eget hjem
  • Forskellige boformer
  • Behandling for misbrug
  • Være- og aktivitetssteder
  • Forsorgshjem.

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejder også sammen med en række frivillige tilbud samt organisationer for brugere og pårørende.

 

Vi varetager akutte og opsøgende funktioner i forhold til udsatte borgere.

Tilbuddene drives blandt efter Lov om Social Service paragraf 12, 85, 99 og 110.

Vi har forskellige typer af botilbud eller bofællesskaber til borgere med svære psykosociale handicaps.

For at kunne benytte et botilbud eller et bofællesskab skal borgeren visiteres. Det sker gennem Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Borgeren kan selv eller i samarbejde med sit netværk, behandler eller andre kontakte sin sagsbehandler i Center for Myndighed.

Botilbuddene drives i henhold til Lov om Social Service § 85, 107 og 108.

Vi yder bostøtte til borgere over 18 år, der på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp.

Centret forvalter endvidere 25 bofællesskaber. Beboere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan også få bostøtte. Den kan være både individuel eller fælles for en gruppe af beboere.

Bofællesskaberne er af meget forskellig karakter og med varierende medarbejderstøtte. Nogle af bofællesskaberne er fx for borgere med misbrugsproblematikker (og eventuelt også en psykiatrisk diagnose). Andre bofællesskaber er for borgere med en psykiatrisk diagnose eller for unge. Nogle er opgangsfællesskaber, mens andre er fritliggende klyngehuse. 

Tilbuddene drives i henhold til Lov om Social Service § 85.

Vi dækker dagtilbud, aktivitetstilbud samt kompenserende specialundervisning og understøtter borgere i deres individuelle recovery-proces.

Centrets opgave er at understøtte borgere med misbrug, hjemløshed eller psykisk sårbarhed i deres individuelle recovery-proces. Det sker ved at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor den enkelte kan afklare, udvikle og afprøve sine handlekompetencer.

Centrets tilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 103 og 104 samt Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.

Vi tilbyder dels bolig til hjemløse, der ikke har eller kan opholde sig i eget hjem, dels en række specialiserede boliger.

Tilbuddene dækker over forsorgshjem med overnatning i kortere eller længere tid for borgere med særlige sociale problemer. Problemerne betyder at de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Forsorgshjemmet tilbyder også beskæftigelse under  opholdet.

Derudover er der botilbud med tilhørende aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Disse henvender sig blandt andet til de dårligst stillede i samfundet.  

Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser har også tilbud til borgere med et aktivt misbrug og en afrusningsenhed.

Tilbuddene drives blandt andet i henhold til Lov om Social Service paragraf 108 og 110.

Vi tilbyder forskellige former for gratis behandling til aarhusianere, der ønsker at mindske eller helt stoppe deres misbrug af enten alkohol eller stoffer. Vi kan også give en psykiatrisk eller psykologisk udredning. 

Vi har tilbud efter servicelovens paragraffer 101, 104 og 107 samt sundhedslovens paragraffer 141 og 142.

 

I Center for Myndighed yder vi råd og vejledning til psykisk sårbare og socialt udsatte borgere og udreder behov for en social indsats.

Centrets rådgivere guider til muligheder i kommunen og det civile samfund. Centret visiterer borgere til bostøtte og botilbud ved behov og inden for det gældende serviceniveau. Vi tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov i processen med udredning og visitation.