Rammeaftale

I august 2015 underskrev borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune og rektor Harald Mikkelsen, VIA University College en rammeaftale, hvor ”ambitionen er at samskabe løsninger på samfundsmæssige udfordringer”. Formålet med aftalen er, at ”udgøre en bred og konstruktiv ramme for realisering af konkrete initiativer, projekter og idéer, der måtte opstå blandt vores studerende, medarbejdere og borgere m.fl. Den skal inspirere til nye samarbejder og nye relationer på tværs af vores organisationer.” De strategiske indsatsområder i rammeaftalen er uddannelse og efter-/videreuddannelse, videns overførsel, internationalisering samt forskning, udvikling og innovation. Ambitionen med rammeaftalen er, at der underliggende ”indgås mere konkrete aftaler, der understøtter formålet med aftalen”. Se rammeaftalen her.

Samarbejdsaftale

Fra 2017 og frem har Sundhed & Omsorg og VIA University College – med udgangspunkt i rammeaftalen - arbejdet ud fra en samarbejdsaftale. I aftalen beskrives, at udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet nødvendiggør en løbende udvikling og tilpasning af professionernes bacheloruddannelser. Uddannelserne skal matche opgaverne på det kommunale sundheds- og omsorgsområde. Udviklingen af professionsbacheloruddannelserne omfatter både de kliniske praktikforløb og indholdet på uddannelsernes teoretiske del. En af hensigtserklæringerne i samarbejdsaftalen er, at de to organisationer vil ”skabe endnu flere sammenhænge mellem professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske dele. Det fordrer på den ene side, at medarbejderne i den kommunale praksis har et indgående kendskab til uddannelsernes indhold og struktur, og på den anden side, at underviserne på uddannelserne har et indgående kendskab til den kommunale virkelighed, som de studerende møder i deres kliniske praktikforløb”. Overordnet har samarbejdsaftalen fokus på følgende områder inden for rammerne for samarbejde og udvikling:

  1. Faglig kvalitet og relevans
  2. Velfærdsteknologi
  3. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen
  4. Forskning, udvikling og innovation.

Samarbejdsaftalen er således udgangspunktet for at skabe værdi og fremdrift i udviklingen af teori og praksis for de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Samarbejdsaftalen er senest fornyet februar 2020 gældende til februar 2023. I denne aftale er der særligt fokus på samarbejdet på det velfærdsteknologiske område samt på samarbejdet på det psykiatriske område. Se den fornyede samarbejdsaftale her.

Starten på samarbejdet initieres af et kick-off arrangement i juni 2017, hvor 82 medarbejdere fra de to organisationer deltager. Deltagerne indgik i en af seks workshops – en for hver af de sundhedsfaglige uddannelser. Fælles afsæt for hver workshop er et interview udformet som en ”rejse” med en studerende, en klinisk vejleder og en underviser. På baggrund heraf idégenerer deltagerne. 

Metoder

Som retningsgivende for samarbejdet anvendes den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation:

Illustrationen viser den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation. Der er tale om en model, hvor der tages udgangspunkt i fokusering (fase 00), hvor der identificeres problemstillinger og potentiale. Herefter går man på opdagelse hos brugerne (fase 01), tematiserer denne viden (fase 02), herpå sker en idéudvikling (fase 03) for at finde idéer og løsninger som prioriteres (fase 04). Herefter testes løsninger hos brugerne (fase 05), og på den baggrund udvikles løsninger, der giver værdi for brugerne til færdige koncepter. Næste step er realisering, feedback om merværdi for brugeren og spredning af løsninger gennem netværk o.l. Som de stiplede linjer angiver er denne innovationsproces ikke lineær, men udvikles i processen i forhold til, hvad der giver mening i det aktuelle forløb. 

Baggrunden for at vælge denne model er, at modellen har fokus på inddragelse af relevante medarbejdere i de to organisationer, samt studerende som ”brugere” af undervisning og relevante borgere, som ”brugere” af velfærdsydelser.

En metode, der hyppigt anvendes i fokuseringsfasen, er udarbejdelse af ”rejser”. Når en ”rejse” udarbejdes, interviewes en studerende, en underviser eller klinisk vejleder om et specifikt forløb under en praktik. Formålet med rejserne er at indsamle viden om, hvordan den studerende, underviseren og den kliniske vejleder kan opleve et praktikforløb. Disse rejser er viden, der bruges som input til at identificere problemstillinger og potentiale for udvikling.