I det indledende arbejde opstod idéen om ”Den velfærdsteknologiske legeplads” for studerende på ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejeuddannelsen. Idéens kerne er, at sikre at studerende, undervisere og kliniske vejleder har opdateret viden om og, om muligt, sikres adgang til konkret at stifte bekendtskab med og, om muligt, at arbejde med den omfattende vifte at teknologiske hjælpemidler, der er udviklet til sundhedspraksis. Drivkraften i arbejdet er at have fokus på at skabe ejerskab og sikre relevans og faglighed for den enkelte medarbejder. Organisatorisk kan det sikres f.eks. gennem dannelse af makkerpar mellem en teoretisk underviser fra VIA Sundhed og en klinisk vejleder fra Sundhed & Omsorg (for uddybning se bilag 8a).

Ved yderligere idégenerering blev der udviklet og gennemført fire prøvehandlinger:

  1. Train Your Brain for ergoterapeutstuderende
  2. Raizer, tværprofessionelt undervisningsforløb mellem fysio- og ergoterapeutstuderende
  3. Teknologi som sundhedsfremmer for fysioterapeutstuderende
  4. Forløb med Velfærds Teknologisk Vurdering (VTV) for sygepleje- og ergoterapeutstuderende

Alle gennemførte prøvehandlinger evalueres gennem udformning af ”rejser”, som indsamler viden om deltagerens forløb og positive og negative oplevelser i forløbet. Disse ”rejser” er således input til at få viden om, hvor det næste udviklingspotentiale kan findes.

Se eksempel på en rejse (pdf)

Erfaringer fra prøvehandlingerne viser, at borgerne profiterer af samarbejdet med de studerende omkring velfærdsteknologi; de studerende udviser engagement, forståelse og interesse for teknologien i relation til borgeren og den sundhedsfaglige praksis, og de studerende ser et potentiale og en læring heri. Ligeledes har de studerende mere tid til fordybelse til f.eks. borgeroplæring end det faste personale. Erfaringerne viser dermed, at de studerende kan bidrage positivt i forhold til borgernes anvendelse af teknologi i praksis.

Samtidigt viser erfaringerne, at det er en krævende og stor koordineringsopgave at planlægge og gennemføre prøvehandlingerne – et faktum, som der skal tages højde for. Bag hver prøvehandling ligger der således et omfattende arbejde i en kompleks organisering, der involverer mange parter; borgere, studerende, de kliniske undervisere/vejledere, undervisere på VIA, tovholder for prøvehandlingen, leverandør af den velfærdsteknologiske løsning m.fl.