Virksomheder i Aarhus skal sikres den nødvendige plads

Det handler først og fremmest om at skabe grundlag for den vækst i arbejdspladser, der fortsat forventes, parallelt med at Aarhus Kommune får i omegnen af 5000 flere borgere hvert år.

De fleste nye arbejdspladser forventes skabt i bydele, som består af blandede beboer- og erhvervsområder men ca. en tredjedel vil forventeligt ske i de rene erhvervsområder, som temaplanen netop handler om.

Der differentieres i planen, der er er et tillæg til Kommuneplan 2017, mellem følgende virksomhedskategorier:

  • Virksomheder med store arealbehov. Der differentieres mellem arealbehov på 10 ha og derover og arealbehov mellem 5-10 ha.
  • Produktionsvirksomheder, der ikke kan placeres i nærheden af miljøfølsomme erhverv og boliger
  • Transporterhverv, hvor adgang til motorvejsnettet er et ufravigeligt krav.
  • Mindre virksomheder- herunder håndværkervirksomheder.
  • Pladskrævende detailhandelsvirksomheder.
  • Miljøbelastende virksomheder, der kan være grundvandstruende.
  • Arbejdskraftintensive virksomheder (primært kontorvirksomheder)

Yderligere arealer kan inddrages

Det er forventningen, at der med temaplanens rammebelagte arealudlæg er tilstrækkeligt med erhvervsarealer på bar mark til de næste 12 år. For navnlig at kunne efterkomme efterspørgslen fra virksomheder med store arealbehov og transportvirksomheder, er det dog et krav, at dele af ubebyggede arealer i Framlev gøres klar til salg. Desuden er det en overordnet præmis i temaplanen, at hvis der i helt særlige tilfælde opstår problemer med lokalisering af strategisk vigtige virksomheder, kan yderligere arealer inddrages i løbet af planperioden.

Hvad angår de lette erhverv som kontorbyggeri o.lign. er forventningen, at virksomhederne ofte vil ønske en placering i den blandede by. Derfor udlægges der med denne temaplan ikke nye arealer i de deciderede erhvervsområder til denne virksomhedstype.

Alle er velkomne

Erhvervstemaplanen sikrer et specielt hensyn til produktionserhvervenes lokaliserings- og udviklingsmuligheder. Planens beskyttelse af produktionsområderne har til formål at sende et klart signal om, at nye produktionsvirksomheder er velkomne i Aarhus, og at de eksisterende produktionsvirksomheders udfoldelsesmuligheder skal prioriteres. Dermed vil ønsker om anvendelse af arealer til f.eks. boligformål tæt på produktionsområderne, som udgangspunkt ikke kunne imødekommes.

Temaplanen udpeger desuden to konkrete områder i helholdsvis Aarhus Syd og Brabrand, som får rammebestemmelser, der muliggør fortætning ud fra en helhedsorienteret planlægning.