Ny plan skal gøre det enkelt og sikkert for virksomheder at etablere sig i Aarhus

Aarhus Kommune ønsker med den nye plan at skabe grundlag for den vækst i arbejdspladser, der fortsat forventes, parallelt med at Aarhus Kommune får i omegnen af 5000 flere borgere hvert år.

De fleste nye arbejdspladser forventes skabt i bydele, som består af blandede beboer- og erhvervsområder, men ca. en tredjedel vil forventeligt ske i de rene erhvervsområder, som temaplanen netop handler om.

Det er forventningen, at der med temaplanens rammebelagte arealudlæg er tilstrækkeligt med erhvervsarealer på bar mark til de næste 12 år. For navnligt at kunne efterkomme efterspørgslen fra virksomheder med store arealbehov og transportvirksomheder, er det dog et krav, at dele af ubebyggede arealer i Framlev gøres klar til salg.

”Arealet ude i Framlev er det næste helt store areal, vi tilbyder virksomheder. Vi er allerede i gang med at forberede en lokalplan og ser på mulighederne for byggemodning, så arealerne kan blive tilgængelige for virksomheder,” siger kommuneplanchef Lars Høeberg.

Hvad angår de lette erhverv som kontorbyggeri o. lign. er forventningen, at virksomhederne ofte vil ønske en placering i den blandede by. Derfor udlægges der med denne temaplan ikke nye arealer i de deciderede erhvervsområder til denne virksomhedstype.

”Planen giver en garanti for, at det i en lang årrække vil være sikkert for virksomheder at placere sig i udpegede arealer. Eksisterende produktionsvirksomheder får øget sikkerhed for, at de kan blive på deres placering fortsat, da vi har udelukket boliger i alle erhvervsområder, så områderne ikke får dem ind ad bagvejen, som det er sket andre steder. Derved undgår vi byggeri, der kan give virksomhederne begrænsninger i deres udfoldelsesmuligheder,” lyder det fra kommuneplanchefen.

Der har gennem årene flere steder været ønsker om at omdanne erhvervsområder til boligområder. Det er nu sket for de steder, hvor det kan lade sig gøre.

”Vi håber, at diskussionen om mere blandet by nu er lukket for et stykke tid, da vi har adskilt bolig og erhverv. Så vi håber, at vi ikke skal snakke den type omdannelse de næste 10-12 år,” siger Lars Høeberg.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har byrådet vedtaget en handlingsplan, der muliggør, at man kan ændre planer hurtigere, f.eks. kan der i helt særlige tilfælde inddrages yderligere arealer i løbet af planperioden, hvis der opstår problemer med lokalisering af strategisk vigtige virksomheder.