Nu skal bygherrer bruge certificerede rådgivere

Selvom der med BR18 blev gjort op med kommunernes tekniske byggesagsbehandling, har en midlertidig overgangsordning betydet, at det indtil nu alligevel har været kommunerne, der har kontrolleret dokumentationen for konstruktions- og brandmæssige forhold. Den ordning stopper ved årsskiftet.

Det betyder, at bygherrer fra nytår skal benytte certificerede statikere og certificerede brandrådgivere til at kontrollere dokumentationen for byggerier i konstruktions- og brandklasse 2-4. Det stiller nye krav til bygherrerne, og det er vigtigt, at de er opmærksomme på dem.

- Først og fremmest skal man sikre, at man bruger certificerede rådgivere, der har den rigtige certificering i forhold til konstruktions- eller brandklassen, og i nogle tilfælde skal man have en certificeret tredjepartskontrollant. Og man skal sikre, at man får den rigtige dokumentation, som skal sendes til Byggeri. Hvis Byggeri ikke modtager den korrekte og nødvendige dokumentation fra certificerede rådgivere, har vi ikke mulighed for at behandle sagerne, så det er afgørende for en hurtig sagsbehandling, siger Michael Lund, civilingeniør i Teknik og Miljø.

 

Kontrol af forudsætningerne

Selvom Byggeri ikke længere skal sagsbehandle forholdene som tidligere, har afdelingen fortsat en vigtig rolle. Den skal i stedet kontrollere forudsætningerne for byggeriet ift. brand og konstruktioner.

- Som ansøger skal man sikre, at man har en starterklæring fra de certificerede rådgivere samt dokumentation, der både understøtter indholdet af starterklæringen og dokumenterer indplaceringen af byggeriets brand/konstruktionsklasse. Det skal sendes til os i forbindelse med ansøgningen. Starterklæringen skal sikre, at den certificerede har gennemgået og fremsendt den krævede dokumentation, samt beskrevet den certificeredes rådgivers opgaver, siger Michael Lund, civilingeniør i Teknik og Miljø.

I ansøgninger om byggetilladelse foretager kommunen en kontrol af, om byggeriet er indplaceret i den korrekte klasse, og om der er tilknyttet en certificeret rådgiver, der er certificeret til den klasse.

- Det gør vi ved at tjekke starterklæringen fra den certificerede rådgiver og den dokumentation, der skal sendes til os i den forbindelse. I de fleste tilfælde vil det f.eks. være en overordnet brandstrategi, der beskriver de forudsætninger og løsninger, der anvendes i byggeriet. Ud fra dokumentationen kan vi afgøre, hvorvidt byggeriet er indplaceret korrekt ud fra de løsninger, der står beskrevet, forklarer Michael Lund.

Overordnet set betyder det, at kommunen fremover skal kontrollere, om de personer, der er tilknyttet den enkelte byggesag ift. brand og konstruktioner, har de nødvendige kompetencer og viden til kunne håndtere de enkelte sagers kompleksitet.

I ansøgninger til byggetilladelser til enfamiliehuse og rækkehuse skal man være særlig opmærksom på, at man nøje følger BR18s vejledninger til brand, også kaldet præaccepterede løsninger. Afvigelser herfra kan medføre, at der skal tilknyttes en rådgiver, der er certificeret til en brandklasse 3.

Afsluttende dokumentation

I forbindelse med færdigmelding af et byggeri, er der også krav til, hvad den certificerede skal levere. Her er der krav om, at der en sluterklæring fra den certificerede. Sluterklæringen dokumenterer, at bygningsreglementet bestemmelser ift. til brand og konstruktioner er overholdt, og dokumentationen er fremsendt til Byggeri inden ibrugtagningstilladelse.

- Vi kontrollerer, at den nødvendige dokumentation er udarbejdet og modtaget. Vi gennemgår dokumentationen for at se, om den indeholder de nødvendige oplysninger, men vi kvalitetstjekker ikke, om kravene er opfyldt. Den del vil foregå stikprøvevis at de organer, der certificerer rådgiverne, siger Michael Lund.

Kun Byggeri kan dispensere

Af og til ønsker bygherrer at kunne dispensere fra forhold i forhold til enten brandsikring eller konstruktion. Det er nu op til de certificerede rådgivere at undersøge, om der er behov for dispensation, men de har ikke mulighed for at give dispensationen.

- Det er fortsat kun Byggeri, der kan dispensere fra reglerne, siger Michael Lund.

De nye regler gælder for alle ansøgninger, som Byggeri modtager efter årsskiftet.