Et grønnere Aarhus

Når virksomheder skal etablere sig, kigger de bl.a. på hvilke kommuner, der har kvalitetstilbud til deres medarbejdere i fritiden. Det være sig gode kulturtilbud, men i høj grad også tilbud på det rekreative og grønne område. Det er som ofte i disse kommuner, at den bedst kvalificerede arbejdskraft befinder sig – eller at man kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft til.

Aarhus er begunstiget af, at mange nye borgere og virksomheder flytter til byen. Det er naturligvis glædeligt, men det øger samtidig presset på naturområderne og de eksisterende parker. Derfor arbejdes der på at øge kvaliteten og andelen af grønt i de offentlige arealer ved at sikre plads til nye træer, grønne og opholdsvenlige kantzoner samt grønne tage og facader. Det handler om at sikre flere gode og velindrettede grønne opholdsområder med mere artsvariation i forbindelse med byudviklingen af både offentlige og privatejede arealer.

”Vi har et stort fokus på at gøre plads til det grønne i takt med, at byen vokser. Det gælder både skovrejsninger, der skal sikre byens grundvandsressourcer. Men det er også helt nede på lokalplanniveau, hvor vi stiller krav til, at naturen skal tænkes ind flere steder – måske endda helt ind mellem parkeringsbåsene,” siger rådmand Bünyamin Simsek, rådmand i Teknik og Miljø.

Flere grønne elementer

Aarhus Kommune rejser derfor skov sammen med bl.a. virksomheder og Growing Trees Network. Skovrejsningerne giver nye rekreative åndehuller og skaber samtidig fundamentet for artsrig natur i fremtiden ved at friholde arealer i skovområderne til blomstrende enge og vandhuller.

De grønne elementer i byen skal også bidrage til byens udtryk og bidrage til at øge sanseligheden, give oplevelser og vise årstidernes skiften.

Endelig skal de grønne elementer i byen skabe værdi for planter og dyr i form af fødekilder og levesteder.

Specielt i denne Corona-tid skaber politikken for naturen og det grønnere i Aarhus også lys forenden af tunnelen, idet den giver mulighed for at midtbyen gøres endnu mere grøn og dermed også endnu mere indbydende at opholde sig i – til fordel for både byens borgere og byens handlende.

Sammen om et grønnere Aarhus

Et grønnere Aarhus er en dynamisk politik, hvor nye mål og initiativer kan tilføjes løbende. Politikken giver overblik over ambitioner, mål og indsatser på det grønne område. Visionen er en invitation til alle jer, som ønsker et grønnere Aarhus. Erfaringen viser, at resultaterne er stærkere og mere holdbare, når vi arbejder sammen, og alle involverede aktører får indflydelse og tager ejerskab.

Ønsker din virksomhed at bidrage til udviklingen af et grønnere Aarhus, kan I starte med at tage et kig på jeres egne udenomsarealer. Har I brug for hjælp eller inspiration er I meget velkomne at kontakte Teknik og Miljø eller hente vejledning om bynatur, nye driftsformer og blomsterenge på vores hjemmeside.

Fakta

  • Et grønnere Aarhus skal ses i sammenhæng med de store dagsordener. Den grønne omstilling og tilpasning til mere regn, udviklingen af gode by- og lokalmiljøer, styrkelse af borgernes fysiske og mentale sundhed og udviklingen af en by med fællesskab og medborgerskab. Med Et grønnere Aarhus er naturen og det grønne kommet på den politiske dagsorden og Aarhus Byråds ambitioner og prioriteringer på området er blevet skærpet.

     

  • Et grønnere Aarhus har fokus på naturen i det åbne land, det grønne i byen samt mulighederne for oplevelser og ophold i det grønne i hele Aarhus Kommune. De konkrete indsatser i Et grønnere Aarhus kan bedst lykkes i samarbejdet med andre – både engagerede private aarhusianere, virksomheder, brugergrupper, foreninger, organisationer og mange flere.

     

  • Træer og grønne områder gør Aarhus Kommune til et endnu smukkere sted at bo og opholde sig. Langs gader og veje kan en bevidst placering af træer f.eks. bidrage til at holde hastigheden nede og forbedre komforten for fodgængere og cyklister. Samtidig bidrager træerne også til at forebygge stigende temperaturer, reducere luftforurening, håndtere større mængder regnvand og forbedre vilkår for dyr og planter.

     

  • Som ramme for kommunens fortsatte arbejde med naturen og det grønne har byrådet vedtaget ”Et grønnere Aarhus – Aarhus Kommunes politik for naturen og det grønne”. Politikken kan læses her: https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/et-groennere-aarhus/

 

 Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.