Trafikmålinger hjælper til bedre planlægning

Den delvise nedlukning af samfundet viser sig tydeligt i trafikken. Markant færre ruller afsted på arbejde, til undervisning mv., og det kan aflæses i Teknik og Miljøs trafikmålinger.

F.eks. kan det ses, at der på en hverdag i uge 2 kl. 7-9 på seks udvalgte indfaldsveje kun kørte ca. 13.000 biler mod 20.000 på samme tidspunkt sidste år før corona, mens den samlede biltrafik på en hverdag er reduceret med knap en fjerdedel. Tilsvarende var rejsetiden på det overordnede vejnet generelt faldet med ca. 21 % i morgenmyldretiden, mens forsinkelsestiden – dvs. den mertid der forbruges pga. køkørsel, stop for rødt lys mv. - var faldet med ca. 44 % i morgenmyldretiden ift. samme tid sidste år.

For cyklister er forskellen endnu større. I samme uge viser en måling kl. 7-9 på Carl Blochs Gade i retning mod City, at kun cirka en tredjedel var hoppet på den tohjulede sammenlignet med samme tid sidste år.

Bedre fremkommelighed

Tallene kan i disse tider ikke bruges til meget andet end at bekræfte formodninger, men under normale omstændigheder kan data anvendes, f.eks. når det skal afgøres, hvor kommunen får mest ud at bruge penge på ny trafikinfrastruktur, der skal sikre en bedre fremkommelighed.

Flere steder i kommunen er der på strategisk udvalgte steder permanent opstillet måleudstyr, der tæller antallet af passerende biler og cykler. På andre veje og stier tælles trafikken systematisk hvert år Resultaterne bruges hovedsagelig til at følge udviklingen i trafikken, så der i den samlede kommunale mobilitetsplanlægning kan tages højde for ændringer og dermed bidrager registreringerne til at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

Også tællinger på opfordring

Der laves også trafikmålinger i forbindelse med store vej- og byudviklingsprojekter, hvor der ofte foretages tællinger på det omkringliggende vejnet til belysning af f.eks. trafikale effekter, prognoser eller andet.

Der tælles ikke kun trafik på de overordnede veje. En række tællinger og målinger foretages på baggrund af henvendelser fra beboere, erhvervsdrivende, fællesråd eller andre, som ønsker trafikreguleringer i deres lokale område, f.eks. lukning af veje, ensretninger, hastighedsdæmpning eller andet.


Rejsetider og rutevalg

Udover tælledata indsamles også kontinuerligt rejsetidsdata fra ca. 200 fastmonterede Bluetooth-punkter på de større veje. Disse data anvendes både i realtid og historisk. I realtid anvendes dataene til at overvåge den aktuelle fremkommelighedssituation samt til at informere trafikanterne om rejsetider og rutevalg på dynamiske tavler placeret ude på vejnettet. Historisk anvendes dataene til generelt analysearbejde – herunder f.eks. til evaluering af effekterne af anlægsprojekter samt til årlige opgørelser over udviklingen i fremkommeligheden på det overordnede vejnet.

 

Hvis du er interesseret I at høre mere fra Teknik og Miljø, tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket.