Aarhus til miljøministeren: Gør livet nemmere for bygherrer og genindfør bagatelgrænse

I dag er der ingen bagatelgrænse for, hvornår der skal foretages en vurdering af, om en grundvandssænkning påvirker miljøet. Det betyder, at selv helt små projekter skal screenes, inden en bygherre kan stikke spaden i jorden. Giver screeningen anledning til mistanke om en påvirkning af miljøet, skal der gennemføres en miljøvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse) - det er imidlertid aldrig sket i Aarhus Kommune. Ifølge forvaltningschef i Teknik og Miljø Luise Pape Rydahl virker processen, som kan tage et sted mellem 60 og 90 dage, overflødig for både projektledere og bygherrer. 

”Den lange sagsbehandling gør det svært for bygherrer at lægge en holdbar tidsplan, og vi ser, at store klimatilpasningsprojekter bliver op til et år forsinket. Det sker, fordi der ofte er lang leveringstid på de specialfremstillede materialer, og de bliver først bestilt, når bygherren har sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. Det er frustrerende – særligt når screeningerne ofte er overflødige,” siger forvaltningschefen og tilføjer, at også helt almindelige kælderprojekter ofte bliver forsinket.
Luise Pape Rydahl

Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at der jf. Miljøvurderingsloven er et krav om partshøring af naboer og berørte myndigheder. Først efter endt screening kan kommunen give en byggetilladelse. 

Siden 2017 har det været muligt for de enkelte lande at indføre bagatelgrænser. En mulighed, som ikke er blevet udnyttet i Danmark. 

Brev til ministeren 

Sammen med KL, DI, Landbrug og Fødevarer samt Skovdyrkerforeningen presser Aarhus Kommune nu på hos miljøministeren for at få bagatelgrænsen tilbage.  

Lige nu afventer vi svar fra miljøministeren på det forslag til en lovændring, som vi fremsendte i december. Her foreslår vi helt konkret at lade det være op til bygherres egen rådgiver at vurdere, om en screening er nødvendig.
Luise Pape Rydahl

Hos Aarhus Kommunes VVM-team håber de at få bagatelgrænsen tilbage i løbet af de næste 1-2 år. Indtil da lyder opfordringen til bygherrerne, at ansøgninger om screening bliver indsendt så tidligt som muligt, så sagsbehandlingen ikke bliver en flaskehals i byggeprocessen. I ansøgningerne er det vigtigt at have alle oplysninger med, også sænkningstragt og bygherres vurdering af påvirkningen på jordforurening (herunder mobilisering), vandindvindinger samt beskyttet natur. 

Her finder du Aarhus Kommunes informationsmateriale om grundvandssænkning ifm. byggeri

Fakta 

Antallet af screeninger ifm. grundvandssænkninger er mere end tredoblet i perioden fra 2017 til 2021.