Ansættelse med løntilskud er en god start på et ansættelsesforhold. Jeres virksomhed får en ny medarbejder, og Aarhus Kommune yder et løntilskud i en aftalt periode. Herefter kan ansættelse fortsætte uden tilskud.

Vi hjælper dig gerne med at definere stillingens omfang og finde egnede kandidater.

I forbindelse med løntilskudsordningen defineres offentlige virksomheder som:

 • Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber
 • Statsinstitutioner
 • Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgift dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger.

Løntilskudsstillinger kan laves inden for alle arbejdsområder og funktioner hos offentlige virksomheder. Jobcentret skal altid forhåndsgodkende løntilskudspladsen og den ledige.

For at ansætte en person i løntilskud skal I have flest ordinært ansatte medarbejdere.

Antallet af personer i løntilskud må maksimalt udgøre:

 • 1 person for hver 5. ordinært fuldtidsansatte for virksomheder med op til 50 ordinært ansatte, dog altid 1.
 • For virksomheder med over 50 ordinært ansatte kan der herudover kun ansættes 1 person i løntilskud for hver 10. ordinært ansatte.

For at ansætte en person i løntilskud skal merbeskæftigelseskravet være opfyldt. Det betyder, at der skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden.

Forrige måneds antal ordinært ansatte skal således være lig med, eller større end, det gennemsnitlige antal ordinært ansatte i de foregående 12 mdr. Opgørelsen foretages i fuldtidspersoner ansat under virksomhedens p-nummer. Deltidsansatte omregnes til et samlet antal fuldtidspersoner. Der skal ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud samt unge under 18 år.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde.

Personer, der har været ledige i mere end seks måneder, kan ansættes med løntilskud i offentlige virksomheder.

Den ledige skal vurderes at have behov for oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Kravet om seks måneders ledighed gælder ikke for personer, der:

 • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere.
 • er over 50 år.
 • er enlig forsørger.

 

Løntilskuddets varighed vil altid blive vurderet individuelt.

Vurdering foretages bl.a. på baggrund af uddannelse, kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet.

Lovgivningen fastsætter, at ansættelsesperioden for en løntilskudsstilling kommer an på den ydelse, den ledige får fra det offentlige. Perioden bevilges op til:

 • 4 måneder, hvis personen får dagpenge, kontanthjælp som jobparat eller er uddannelsesparat.
 • 6 måneder, hvis personen får kontanthjælp eller uddannelseshjælp som aktivitetsparate, får sygedagpenge, er i ressourceforløb, er i jobafklaringsforløb eller er revalidend.
 • 12 måneder, hvis personen er omfattet af integrationsloven.

Hvis personen er førtidspensionist, kan løntilskudsansættelsen ske i mere end 12 måneder.

Som offentlig arbejdsgiver betaler du løn af samme størrelse, som den ydelse medarbejderen modtager, når vedkommende er ledig.

Arbejdsgiveren kan få udbetalt op til 125,13 kr. i timen (2023) i løntilskud, afhængig af hvilken målgruppe medarbejderen tilhører.

Kontakt Jobcenter Aarhus, hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed kan benytte ansættelse med løntilskud.

Ansøgning sker gennem VITAS.

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen, inden perioden ophører, skal jobcentret have besked.

Det betyder også, at I kun kan få refusion for den periode, vedkommende har været ansat.

I giver jobcentret besked via VITAS.