Ansættelse med løntilskud er en god start på et ansættelsesforhold. Jeres virksomhed får en ny medarbejder, og Aarhus Kommune yder et løntilskud i en aftalt periode. Herefter kan ansættelse fortsætte uden tilskud.

Vi hjælper dig gerne med at definere stillingens omfang og finde egnede kandidater.

 

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger - også enkeltmandsvirksomheder.

Løntilskudsstillinger kan laves inden for alle arbejdsområder og funktioner hos private virksomheder. Jobcentret skal altid på forhånd godkende løntilskudspladsen og den ledige.

For at ansætte en person i løntilskud skal I skal have flest ordinært ansatte medarbejdere.

Antallet af personer i løntilskud må maksimalt udgøre:

  • 1 person for hver 5 ordinært fuldtidsansatte for virksomheder med op til 50 ordinært ansatte, dog altid 1.
  • For virksomheder med over 50 ordinært ansatte kan der herudover kun ansættes 1 person i løntilskud for hver 10 ordinært ansatte.

For at ansætte en person i løntilskud skal merbeskæftigelseskravet være opfyldt. Det betyder, at der skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden.

Forrige måneds antal ordinært ansatte skal således være lig med eller større end det gennemsnitlige antal ordinært ansatte i de foregående 12 mdr. Opgørelsen foretages i fuldtidspersoner ansat under virksomhedens CVR-nummer. Deltidsansatte omregnes til et samlet antal fuldtidspersoner. Der skal ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud samt unge under 18 år.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde.

Personer, der har 26 ugers sammenlagt ledighed, kan ansættes med løntilskud i private virksomheder.

Den ledige skal vurderes at have behov for oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Kravet 26 ugers sammenlagt ledighed gælder ikke for personer, der:

  • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau
  • er over 50 år
  • er enlig forsørger.

Ansættelse i en løntilskudsstilling kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Løntilskuddets varighed vil altid blive vurderet individuelt.

Vurdering foretages bl.a. på baggrund af uddannelse, kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet.

Lovgivningen fastsætter en maksimal varighed på 6 måneder.

Som arbejdsgiver udbetaler du hele lønnen. Du får herefter refunderet dele af lønnen efter gældende satser.

Løntilskuddet kan kun udgøre 50 pct. af lønnen.

Kontakt Jobcenter Aarhus, hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed kan benytte ansættelse med løntilskud.

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden påhører. skal jobcenteret have besked.

Det betyder også, at I kun kan få refusion for den perioden personen har været ansat.

I giver jobcentret besked via VITAS.