Ansættelse med løntilskud er en god start på et ansættelsesforhold. Jeres virksomhed får en ny medarbejder, og Aarhus Kommune yder et løntilskud i en aftalt periode. Herefter kan ansættelse fortsætte uden tilskud.

Vi hjælper dig gerne med at definere stillingens omfang og finde egnede kandidater.

Se her, hvis du er en offentlig virksomhed

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger - også enkeltmandsvirksomheder.

Løntilskudsstillinger kan laves inden for alle arbejdsområder og funktioner hos private virksomheder. Jobcentret skal altid på forhånd godkende løntilskudspladsen og den ledige.

For at ansætte en person i løntilskud skal I skal have flest ordinært ansatte medarbejdere.

Det betyder, at: 

  • Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med under fem ansatte kan kun ansætte én medarbejder i løntilskud.
  • Virksomhederne med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver femte ordinært ansatte.
  • Virksomheder med mere end 50 ansatte, må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver tiende ordinært ansatte.

For at ansætte en person i løntilskud skal der være en nettoudvidelse af antallet af ansatte.

Det betyder, at:

  • Løntilskudsstillingen ikke må erstatte en stilling, der inden for tre måneder er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinært ansat.
  • Der skal ske en udvidelse af antallet af ansatte indenfor de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller indenfor et tilsvarende fagområde. 

Personer, der har været ledige i mere end seks måneder kan ansættes med løntilskud i private virksomheder.

Den ledige skal vurderes at have behov for oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Kravet om seks måneders ledighed gælder ikke for personer, der:

  • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau
  • er over 50 år
  • er enlig forsørger.

Ansættelse i en løntilskudsstilling kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Normalt kan personen blive ansat i tre til seks måneder med løntilskud. Det kommer an på personens kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet.

Det er op til jer at vurdere, om det er muligt for medarbejderen at fortsætte i stillingen efter tilskudsperioden.

Forlængelse

Hvis I, i samarbejde med medarbejderen, skønner, at der er behov for yderligere kompetenceudvikling i en fremtidig stilling, og ønsker at forlænge perioden

Som arbejdsgiver udbetaler du hele lønnen. Du får herefter refunderet dele af lønnen efter gældende satser.

Løntilskuddet kan kun udgøre 50 pct. af lønnen.

Kontakt Jobcenter Aarhus, hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed kan benytte ansættelse med løntilskud.

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden påhører. skal jobcenteret have besked.

Det betyder også, at I kun kan få refusion for den perioden personen har været ansat.

I giver jobcentret besked via VITAS.