Når du følger vores retningslinjer for det tegningsmateriale der skal leveres, kan vi hurtigere gennemføre sagsbehandlingen. Det kan dog blive nødvendigt at fremsende supplerende beregninger og tegninger før, der kan udstedes en approbation.

Tegningsmaterialet skal leveres via samarbejdsportalen. Når du er logget ind på portalen, kan du læse om, hvilke tegninger og formater der skal uploades.

Du skal udfylde følgende skema. Inden du udfylder skemaet, anbefaler vi, at du læser vejledningen.

Levering af digitale GIS-data til Aarhus Kommune

Koordinatsystem, filformater, z-værdier, linjer og flader

Koordinatsystem: UTM32 (alternativt DKTM2). Referencenet: ETRS89 eller EUREF89

Filformatet. Data skal leveres i én af følgende 2 mulige filformater: 

  • Shape datasæt (xxx.shp, xxx.dbf, xxx.shx, xxx.prj) ELLER
  • MapInfo datasæt (det gælder hele datasættet: xxx.tab, xxx.map, xxx.dat, xxx.id, evt: xxx.ind)

Data skal leveres i meter.

Z-værdi: Data leveres med en evt. z-værdi i attributtabellen.

Linjer og flader: Linjer skal være sammenhængende. Flader skal være lukkede.

Navngivning og krav til elementtyper

Filnavne: Der skal benyttes sigende filnavne og den medfølgende metadataformular skal udfyldes, så det sikres at de nødvendige oplysninger følger med datasættene.

Elementtyper: Hver elementtype leveres som ét datasæt med tilhørende informationer som attributter i tabellen. Det vil sige at en tegning vil resultere i flere datasæt, hvis der på tegningen er mere end en elementtype.

Eksempler på elementtyper:
Linjer: vejkant, vejmidte, stikant, ledninger.
Punkter: steler, træer, brønde, lysmaster.
Arealer/flader: helleanlæg, græsarealer, beplantninger, approbationsområde

Hvad skal uploades?

Skal uploades: Kun data, der er tilknyttet projektets vej- og stiudlæg leveres.

Skal IKKE uploades: Allerede eksisterende data f.eks. fra Kortforsyningen skal ikke medtages. Det samme gælder tegningshoved, nordpil og anden tegningsinformation.

Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus og matrikelnumre.

Oversigtskort som angiver, hvor arealet er beliggende i lokalplanområdet inkl. veje- og stiforhold i området.

Belægningsplan med afvanding af veje og stier. Herunder detailplan for overkørsler, hastighedsdæmpende foranstaltninger, helleanlæg, svingbaner mm.

Kvalificerede eksempler:

Koordinerende ledningsplan, inkl. belysning, beplantning og eksisterende ledninger

Kvalificeret eksempel