Aarhus Kommune anvender de nationale servicemål fra KL og regeringens aftale fra 2015:

Tabel: Servicemål for Byggeri - Aarhus Kommune

  Område

  Kategori

Servicemål for 2018*

  Byggetilladelser

  1: Simple konstruktioner (carporte)

  40 dage.

  2: Enfamiliehuse

  40 dage.

  3: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

  50 dage.

  4: Andre faste konstruktioner m.v. (mobilmaster)

  Ej fastsat.

  5: Øvrigt erhvervs/- og etagebyggeri: hhv. bolig og erhverv

  60 dage/    55 dage.

*) Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger ud over syv dage.

I tilfælde, hvor der i en byggesag i relation til industri- og lagerbygninger samtidig er ansøgt om en miljøgodkendelse, og der i den pågældende sag er planmæssige forhold, som forhindrer endelig behandling af byggesagen, gælder de 130 dage, som er det nationale servicemål for miljøgodkendelsen. Ekskl.: Fredningssager og dispensationer fra landzonebestemmelser, udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner samt ansøgninger, der indebærer VVM-pligt.