Bilag TS-1.2, TS-1.3, TS-1.5 og TS-1.6 indeholder omfattende materiale, som ikke kan gøres tilgængeligt på denne side. Du vil derfor inden for 24 timer modtage et link pr. e-mail, hvor bilag TS-1.2, TS-1.3, TS-1.5 og TS-1.6 kan downloades via SharePoint. Skulle du ikke modtage en e-mail med link, bedes du rette henvendelse til miaho@aarhus.dk.

 

Betinget Købsaftale

Bilag 2.1 Prospekt udarbejdet af Aarhus Kommune

Bilag 4.2 Tingbogsattest

Bilag 4.3 Udstykningsrids udarbejdet af Landinspektørfirmaet Geopartner

Bilag 4.4 Tekniske specifikationer med underbilag

Bilag TS-1.1 Oversigtplaner for sengebygningen

Bilag TS-1.2 Tegningsmateriale for eksisterende bebyggelse fra Ejendomsarkivet (hentes via SharePoint)

Bilag TS-1.3 Tegningsmateriale for eksisterende bebyggelse fra Amtssygehusets interne tegningsarkiv (hentes via SharePoint)

Bilag TS-1.4 Landinspektøropmåling og BBR-data på eksisterende bebyggelse

Bilag TS-1.5 Grundkort illustrationsplan med udstrækning af byggefelter for Ejendommen (DWG+PDF) (hentes via SharePoint)

Bilag TS-1.6 3D-opmåling af sengebygning facade (hentes via SharePoint)

Bilag TS-1.7 Oversigtsplan med opførelsesår og intern bygningsnummerering for eksisterende bygninger

Bilag TS-1.8 Grænseflader ved nedbrydning af konstruktioner under terræn

Bilag TS-1.9 Genanvendelse af materialer, idekatalog. Aarhus Kommune

Bilag TS-1.10 Teknisk Due Diligence af bevaringsværdige bygninger. COWI, december 2018

Bilag TS-4.1 Koordinerende ledningsplan fra LER-udtræk, dateret 01.12.2021

Bilag TS-4.2 Eksisterende interne brugsvandsledninger

Bilag TS-4.3 Eksisterende interne fjernvarmeledninger

Bilag TS-4.4 Eksisterende interne kloakledninger

Bilag TS-4.5 Koncept for regnvandshåndtering, Amtssygehuset, marts 2022

Bilag TS-5.1 Geoteknisk Placeringsundersøgelse. NIRAS, maj 2016

Bilag TS-5.2 Arealmæssig udbredelse af terrænnært fed ler

Bilag TS-5.3 Vandspejlsniveau

Bilag TS-5.4 Supplerende geotekniske boringer 2019

Bilag TS-5.5 Moesgaard Museum - Arkæologisk vurdering, september 2021

Bilag TS-6.1 Lokalisering og afgrænsning af forurening fra olietanke på Amtssygehuset i Aarhus. Undersøgelsesoplæg. COWI

Bilag TS-6.2 Forureningsafgrænsning ved tidligere olietank og forureningsundersøgelse af spild via utætte klo

Bilag TS-6.3 Screening for bygningsforurening. COWI, december 2018

Bilag TS-6.4 Miljøkortlægningsrapport -Bygning 1

Bilag TS-6.5 Miljøkortlægningsrapport -Bygning 2, 6, & 13

Bilag TS-6.6 Miljøkortlægning af kviksølvsforurening Bygning 1, 2, 6 & 13.

Bilag TS-7.1 Trinvis tilpasning af vejbetjening. COWI, november 2020

Bilag TS-8.1 Orienterende helhedsplan – Brandveje. NIRAS, februar 2022

Bilag TS-8.2 Eksisterende brandstandere, udtræk

Bilag TS-9.1 Miljøvurdering af forslag til udviklingsplan for Amtssygehuset – rapport COWI, marts 2021

Bilag TS-9.2 Notat trafikstøj Amtssygehuset. NIRAS, maj 2022

Bilag TS-10.1 Koteplan for oprindeligt hospitalsanlæg

Bilag TS-10.2 Koteplan ved ejendomsafgrænsninger for fremtidige forhold

Bilag 4.7.1 Kvalitetshåndbogen for omdannelse af bevaringsværdige bygninger

Bilag 5.1 Servitutredegørelse 

Bilag 5.3.1 Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret samt forbud mod videresalg 

Bilag 8.4 Rammeprincip for vedtægter for Grundejerforeningen

Bilag 17.2 Bindende svar fra Skattestyrelsen

Tilbudsblanket

Arealopgørelse