Aarhus Kommune udbyder i offentligt udbud ejendommen, der udgøres af dele af matr.nr. 7000L, 1a, 1d samt 2148cs, Århus Bygrunde, som er et byggefelt i Sydhavnskvarteret (”Ejendommen”).

Vilkår for køb af Ejendommen fremgår af den betingede købsaftale med tilhørende bilag, der udgør en del af det samlede udbudsmateriale. Vinderen af udbuddet har i henhold til den betingede købsaftale ret og pligt til at købe Ejendommen og opføre bebyggelse herpå i henhold til kravene i udbudsmaterialet og tilbuddet.

På Ejendommen skal der opføres et parkeringshus med 772 bilparkeringspladser, 200 cykelparkeringspladser og mellem 230 m2 og 1.000 m2 potentialezoner, der kan udnyttes til udadvendte funktioner som café og restaurant, liberale erhverv, butikker, servicevirksomheder, kulturelle formål eller lignende bylivsskabende funktioner.

Køber skal efter overtagelse af Ejendommen opdele denne i ejerlejligheder, så bilparkeringspladser og cykelparkeringspladser udskilles i en særskilt ejerlejlighed, som Køber af Ejendommen efter opførelse af parkeringshuset i henhold til deklaration tinglyst på Ejendommen skal overdrage til ejeren af matr.nr. 1o, Århus Bygrunde mod dennes betaling i henhold til deklarationen (bilag 11). Ejeren af matr.nr. 1o, Århus Bygrunde varetager i henhold til aftale med de øvrige ejere i området herefter driften af de fælles P-pladser. Rettigheder til ejerlejligheden indeholdende bilparkeringspladser og cykelparkeringspladser er således overdraget ved Aarhus Kommunes tidligere udbud og salg af byggerettigheder i Sydhavnskvarteret.

Ejendommen udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse, § 68, og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Udbud sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud.

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest den 2. marts 2023, kl. 14.00. Tilbuddet skal sendes pr. mail til Camilla Gade Birkeholm, cagb@aarhus.dk.

E-mailen indeholdende det samlede skriftlige tilbud skal være mærket: "Udbud – parkeringshusgrund - Sydhavnskvarteret".

Der skal afgives en fast pris på køb af Ejendommen.

Det samlede udbudsmateriale rekvireres ved henvendelse pr. mail til udbud@holst-law.com med angivelse af ” Udbud – parkeringshusgrund - Sydhavnskvarteret” i emnefeltet, hvorefter adgang til datarum med udbudsmateriale tildeles.

Udbudsvilkår