Aarhus Kommune kan give tilladelse til at etablere, udvide eller ændre husdyrbrug med et produktionsareal på mere end 100 m2 efter husdyrbruglovens § 16b.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Hvis det drejer sig om heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse, er det dog først hvis nedenstående produktionsarealer overskrides, at du skal søge tilladelse:

 • Besætninger af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er større end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er større end 200 m².

Du skal søge om tilladelse via www.husdyrgodkendelse.dk

Læs en fuld beskrivelse af et produktionsareal

 

Efter husdyrbruglovens § 16a kan vi give en miljøgodkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af de største husdyrbrug.

Godkendelsespligten omfatter husdyrbrug, der har en emission af ammoniak på mere end 3.500 kg N om året eller flere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stykker fjerkræ på stald ad gangen.

Du skal søge om godkendelse via www.husdyrgodkendelse.dk

Ved mindre ændringer kan du bruge anmeldeordningen, som er beskrevet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 6-11.

Læs Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Du skal søge via husdyrgodkendelse.dk, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest to måneder efter, du har søgt.


Bekendtgørelsen indeholder anmeldeordninger, der handler om:

 • Etablering, udvidelse eller ændring i driftsbygning i form af halmlade, maskinhal, malkerum, kornlade, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg, stalde til vinteropstaldning eller til opstaldning af hobbydyr
 • Skift i dyretyper (både efter ny og gammel ordning)
 • Skift i miljøteknologiske løsninger
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier
 • Emissionsorienteret produktionstilpasning. 

For hver anmelderordning er der en række betingelser for at bruge ordningen. Du skal sikre, at projekterne ikke skader det omgivende miljø eller landskab. Du kan læse mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs om anmeldeordninger på mst.dk 

Alle miljøgodkendelser og tilladelser efter husdyrbrugloven indeholder faser, hvor vi informerer offentligheden.

I nogle tilfælde har fx naboer mulighed for at bidrage med synspunkter og forslag i større eller mindre grad.

Find høringsafgørelser for Aarhus Kommune her. De høringsberettigede modtager en særskilt orientering pr. brev.

Når du søger om miljøgodkendelse til dit husdyrbrug, har du mulighed for at gennemgå processen med den ansvarlige sagsbehandler. På den måde får du klarhed over, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, hvilken godkendelse du skal have:

 • Miljøtilladelser til husdyrbrug efter § 16b og miljøgodkendelser efter § 16 a stk. 4 med maksimal sagsbehandlingstid på 90 dage (i særlige tilfælde kan der være længere sagsbehandlingstid – så får du besked).
 • Miljøgodkendelser til husdyrbrug efter § 16a a afgøres sagen efter mere end 90 dage og inden for en rimelig tidsfrist. 

Produktionsareal omfatter det areal, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg.

Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, skal du ikke tælle med i arealet.

Derudover kan der ikke fastlægges produktionsareal for husdyranlæg, der ikke er fast placerede. Det gælder fx visse mobile stalde, flytbare læskure, ligesom folde, indhegninger m.v. med plantedække ikke kan danne grundlag for fastlæggelse af produktionsareal.

Disse arealer skal medregnes i produktionsarealet:

 • Stiarealer, herunder bufferstier, sygestier m.v.
 • Boksarealer, herunder sygebokse, separationsbokse m.v.
 • Burarealer, grundarealet af hver etage bortset fra arealet af adgang mellem dobbeltbure i etager
 • Øvrige opholds-, total-, nytte- eller friarealer, herunder arealer med dybstrøelse
 • Udendørs opholdsarealer med befæstelse/fast bund, herunder verandaer, løbegårde, permanente læskure, kalvehytter m.v.
 • Arealer med malkerobotter, hvor dyrene har adgang.

Disse arealer skal ikke medregnes i produktionsarealet:

 • Service- og gangarealer m.v., hvor dyrene kun opholder sig i forbindelse med flytning og lignende
 • Ridebaner og arealer, hvor dyrene bindes i mindre end to timer ad gangen
 • Udleveringsrum (svin)
 • Malkeområde og opmarch-/opsamlingsarealer, hvor der kun er adgang i forbindelse med malkning.

 

 

 

Se oversigten over færdigbehandlede miljøgodkendelser og tilladelser for husdyrbrug til og med 2016 i tabellen nedenfor.

Miljøgodkendelser efter 2016 kan ses på DMA (Digital MiljøAdministration)

Oversigten er i alfabetisk rækkefølge og sorteret efter adresse på landbruget.

 Adresse  Hent dokument
 Askgårdsvej 3   Miljøgodkendelse fra 2017
 Bals Mark 5    Miljøgodkendelse fra 2013 
  Tillæg til godkendelse fra 2015  
  Miljøtillæg 2 fra 2016
 Borumvej 105   Revurdering af miljøgodkendelse 2013
 Clemensvej 10   Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 2013 
  Revurdering af miljøgodkendelse 2015
Geding Kasted Mos   Tilladelse 2015
 Hesselballevej 49   Miljøgodkendelse 2007 
  Revurdering af godkendelse 2015 
 Hesselballevej 68   Miljøgodkendelse 2013 
  Tillæg til godkendelse 2015 
 Hvidbjergvej 21   Miljøtilladelse fra 2009
 Hørslevvej 127   Miljøgodkendelse fra 2006 
 Hørslevvej 137   Miljøtilladelse fra 2013 
  § 10 tillæg til tilladelse 2016
 Klokbakken 22   Miljøgodkendelse 2016
  Tillæg til Miljøgodkendelse 2016
 Krannestrup 1   Miljøgodkendelse fra 2012
  Tillæg til godkendelse 2015  
  Tillæg til miljøgodkendelse 2015
 Kærbyvej 11   Miljøgodkendelse fra 2005
 Lindå Hede 8   Miljøgodkendelse 2017
 Lindåhøje 7   Miljøgodkendelse fra 2011  
  Tillæg til godkendelsen fra 2013 
  Tillæg miljøgodkendelse 2013
  Tillæg 2 til miljøgodkendelse 2015 
 Lykkegårdsvej 55   Miljøgodkendelse fra 2009
 Mejlbyvej 658   Miljøgodkendelse fra 2016
 Mosegårdsvangen 34   Miljøgodkendelse 2016
 Mustrupvej 13   Miljøgodkendelse § 11 2017
 Ogstrupgårdsvej 12   Miljøgodkendelse fra 2012  
  Tillæg til godkendelse fra 2013
 Petersmindevej 130   Miljøgodkendelse 2017
 Præstemarken 11   Miljøtilladelse fra 2016
 Randersvej 532   Miljøtilladelse fra 2008 
  Miljøgodkendelse 2017
 Resengårdvej 3   Miljøgodkendelse fra 2012
 Risvang 3   Miljøgodkendelse fra 2016
 Risvangsvej 12   Miljøgodkendelse fra 2011 
  Supplerende vilkår fra 2012
 Skovlundvej 12   Miljøtilladelse § 10 2015
 Skødstrupvej 146   Miljøtilladelse fra 2010
 Snåstrupvej 9   §12 Miljøgodkendelse 2017
 Tandergårdsvej 8   Miljøgodkendelse fra 2008
  Tillæg til godkendelse 2015
  Revurdering af godkendelse 2016 
  Tillæg til godkendelse 2016
 Tandrupvej 5   Miljøgodkendelse fra 2009  
  Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 2011
 Testrupvej 103   Miljøgodkendelse fra 2003 
  Revurdering af godkendelse fra 2013
 Tinghøjvej 57   Miljøgodkendelse fra 2011
 Vosnæsvej 9   Miljøgodkendelse fra 2016
 Østergårdsvej 171   Miljøgodkendelse fra 2012
 Åstrup Strandvej 69   Miljøgodkendelse 2018