I samarbejde med landmanden sikrer vi desuden, at bestemmelserne i lovgivningen bliver efterlevet. Det er dog den enkelte landmand, der har ansvaret for, at bestemmelserne bliver overholdt.

Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening har lavet en aftale, som blandt andet indeholder minimumskrav til kommunernes tilsynsfrekvens. Aarhus Kommune fører tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold, og antallet af besøg afhænger bl.a. af størrelsen på dyreholdet og risikoen for, at husdyrbruget giver anledning til påvirkning af miljøet. Derfor får nogle landbrug tilsyn hvert år, mens andre får det sjældnere.

Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal selv betale for den tid, vi bruger i forbindelse med tilsynet.

Aarhus Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, som fortæller, hvordan kommunen fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Aarhus Kommune udarbejder hvert 4. år en ny miljøtilsynsplan. Miljøtilsynsplanen fortæller hvordan kommunen fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Mindre væsentlige ændringer eller opdateringer vil løbende blive ajourført.

Planen omfatter miljøtilsyn hos alle de typer virksomheder og husdyrbrug, som Aarhus Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn med i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsens.

Tilsynsplanen gælder for Aarhus Kommune, men den gælder dog ikke for de virksomheder i Aarhus Kommune, hvor Miljøstyrelsen har miljøtilsynet.

Miljøtilsynsplanen offentliggøres på DMA. Se Miljøtilsynsplanen her

Aarhus Kommune gennemfører to årlige tilsynskampagner for henholdsvis industrivirksomheder og husdyrbrug.

En tilsynskampagne er en afgrænset og målrettet indsats rettet mod en specifik branche eller et særligt miljøtema. Tilsynskampagnerne skal motivere virksomheder og husdyrbrug til at forbedre miljøpræstationen.

Aarhus Kommune skal opstille mål for indsatsen, vurdere effekten af kampagnen og en gang årligt offentliggøre en samlet beskrivelse af kampagneindsatsen. Disse lovpligtige tilsynskampagner er blevet gennemført siden 2014.

Alle kampagner gennemføres på baggrund af krav i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af bl.a. husdyrbrug.

Her finder du rapporter udarbejdet efter 1. maj 2016

Tilsynsrapporterne er siden den 1. maj 2016 kun offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljøadministration (DMA). Rapporterne offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i tilsynsbekendtgørelsen.

Find tilsynsrapporter på MST Digital MiljøAdministration.

Her finder du rapporter udarbejdet før 1. maj 2016 

Offentliggjorte tilsynsrapporter til og med april 2016. Oversigten er sorteret efter seneste dato for offentliggørelse.

Se oversigten her

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Aarhus Kommune er i besiddelse af, dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.