Her finder du rapporter udarbejdet efter 1. maj 2016

Tilsynsrapporterne er siden den 1. maj 2016 kun offentliggjort via Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljøadministration (DMA). Rapporterne offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i tilsynsbekendtgørelsen.

Find tilsynsrapporter på MST Digital MiljøAdministration.

Her finder du rapporter udarbejdet før 1. maj 2016 

Offentliggjorte tilsynsrapporter til og med april 2016. Oversigten er sorteret efter seneste dato for offentliggørelse.

Se oversigten her

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Aarhus Kommune er i besiddelse af, dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.