Der stilles krav til alle Aarhus Kommunes bygninger. Det vil sige både nybyggeri, større og mindre ombygninger, samt renoveringer. Rådgivere, entreprenører, håndværkere og andre, der arbejder for Aarhus Kommune, er forpligtet til at overholde disse bestemmelserne med henblik på opnå miljø- og klimamæssig bæredygtighed i byggeriet.

Dokumenterne indeholder både krav og anbefalinger, hvor kravene skal følges, mens anbefalingerne påpeger tiltag, som ofte vil være hensigtsmæssige at følge.

Derudover kan du læse om Aarhus Kommunes målsætninger for byggeriets klimapåvirkning, samt hvilke indsatser og innovationsprojekter der pågår i og for kommunens byggerier og ejendomsdrift.

Aarhus kommune har halveret sine direkte CO2-emissioner i løbet af de seneste 10 år og er dermed halvvejs mod byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030. Det er byens klimastrategi og klimaplan, som sætter retningen for de områder, der kræver en særlig indsats indtil 2024, hvor byrådet vedtager en ny klimaplan.

Aarhus Kommunes målsætning er at opnå mere energieffektive kommunale bygninger (30 % mindre energi) samt kommunale bygge- og anlægsaktiviteter med væsentligt reduceret direkte og indirekte CO2-emissioner fra materialer og anlægsarbejde.

Læs mere i Aarhus Kommunes klimahandlingsplan for 2021-2024.

Læs om konkrete klimaindsatser i Aarhus Kommunes Indsatskatalog 2012-2024.

 

Klimavenligt byggeri og anlægsaktiviteter

Med klimaplanen 2021-2024 vedtog Byrådet en målsætning om at nedbringe klimaaftrykket fra bygge-og anlægsaktiviteter med 70% i 2030 set i forhold til 1990. Med baggrund heri blev der i den 10-årige investeringsplan afsat 5% af det samlede bygge- og anlægsbeløb i en klimapulje. Det er puljens formål at nedbringe CO2-udledningen fra bygge- og anlægsprojekter mest muligt, og samtidig vigtigt, at Aarhus Kommune skal forny måden vi bygger, renoverer og ’bruger’ kvadratmeter. Klimapuljen disponeres, så 70% af puljen anvendes til klimavenligt byggeri, og at de resterende 30% af puljen anvendes til øvrige klimavenlige anlægsprojekter. Disse projekter skal søge tilskud på samme måde som byggeprojekter.

Særligt for byggeri gælder fra og med 2023, at for nye bygninger på over 1.000 m2, hvor Aarhus Kommune er bygherre, er der samtidig fastsat en grænseværdi for klimapåvirkningen på maksimalt 8 kg CO2e/m2/år. Hvor Aarhus Kommune er medbygherre på nybyggerier over 1.000 m2 vedtages det politisk, om lavemissionskravet skal være gældende.

Klimapåvirkningen beregnes iht. bygningsreglementets lavemissionsklasse og følger desuden den løbende skærpelse af grænseværdien og omfattede bygningsstørrelser, som der er lagt op til i Bolig- og Planstyrelsens køreplan desangående. Se forventet køreplan nedenfor.

Klimapuljen udmøntes primært til nybyggeri. Der kan dog også søges tilskud til tilbygninger og renoveringer. Overordnet vil ambitiøse byggerier med lav klimapåvirkning få et højere tilskud end mindre ambitiøse projekter.

Cirkulær økonomi

I Aarhus Kommune er der stort fokus på at byggesektoren bliver en virkelig markant spiller i det cirkulære regnskab, og Kommunen har en vision om, at der i fremtidens byggerier i både opførelse og drift, anvendes over 50 % genbrugte eller upcyclede produkter og materiale.