Når produkter og materialer er blevet til affald, skal virksomheden ifølge affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet, så mest muligt bliver genanvendt og mindst muligt bliver brændt eller deponeret. 
Genanvendelige materialer er f.eks. metal, træ, hårdt og blødt plast, glas, papir, pap, madaffald samt uforurenet beton, - tegl og - gips. Andre materialer skal I sortere fra, fordi de kræver specialbehandling, f.eks. farligt affald og elektronikaffald.

Den 1. januar 2023 bliver kravene til sortering ensrettet, så virksomheder skal sortere husholdningslignende affald efter samme retningslinjer som husholdninger. Den største ændring er, at der kommer sorteringskrav til tekstilaffald samt mad- og drikkekartonaffald. I kan læse mere om kravene i affaldsbekendtgørelsens bilag 6. 

Vores affaldskonsulenter hjælper jer gerne med at komme i gang at sortere. Læs mere om Affaldskonsulenterne her.

Nedenfor kan I læse mere om reglerne for forskellige affaldstyper.