Sådan sorterer og bortskaffer du byggeaffald

Du kan aflevere rene materialer på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune eller få dem afhentet af en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på rene materialer:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton (inkl. let- og gasbeton)
 • Jern og metal
 • Gipsplader
 • Stenuld
 • Ren jord
 • Asfalt
 • Glas og vinduer
 • Pap
 • Emballageplast
 • PVC
 • Rent træ
 • Øvrige genanvendelige materialer

Du kan aflevere mindre mængder forbrændingsegnet affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune eller få det afhentet og kørt på affaldsenergianlægget i Lisbjerg af en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på forbrændingsegnet affald:

 • Forurenet træ, papir, pap, plast
 • Tomme plastmalerbøtter og –spande
 • Skumplast
 • Træbeton og lignende
 • Andet forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald må sammenblandes.

Du kan aflevere mindre mængder deponeringsegnet affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune eller få det afhentet og kørt til Glatved Deponi (Reno Djurs) af en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på affald til deponi:

 • Glaseret tegl og klinker
 • Keramik og porcelæn
 • Glasuld
 • Sandblæsningssand og lignende
 • Slagger
 • Øvrigt deponeringsegnet affald
 • Eternitplader (nye plader)

Deponeringsegnet affald må sammenblandes.

Du skal aflevere forurenet affald til det modtageanlæg, som Aarhus Kommune anviser i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald via en registreret transportør/indsamler.

Eksempler på forurenet affald:

 • PCB-holdigt brændbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm)
 • PCB-holdigt deponerbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm)
 • Andet affald, der overskrider grænsen for rent affald

Du skal aflevere farligt affald til det modtageanlæg, som Aarhus Kommune anviser i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald via en registreret transportør/indsamler.

Husk, at du som bygherre har ansvar for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Læs mere om anmeldelse her

Hvad er farligt affald?

Farligt affald kan selv i små mængder skade miljøet eller sundheden. Om et materiale er farligt affald afgøres ud fra fastlagte kriterier. Farligt affald opdeles i følgende:

 • Brandfarligt
 • Sundhedsskadeligt
 • Miljøfarligt
 • Giftigt
 • Ætsende

Farligt affald kan for eksempel være:

 • PCB-holdigt affald (PCB-indhold højere end 50 ppm)
 • Andet affald der overskrider grænsen for forurenet affald
 • Stærkt støvende asbest
 • Eternitplader (asbestholdige)
 • Olie- og kemikalieaffald (f.eks. malingsrester)

Du kan læse mere om hvilke egenskaber, der gør affald farligt i Affaldsbekendtgørelsens bilag 3

Grænseværdier for farlige stoffer i byggeaffald

Aarhus Kommune bruger grænseværdier til at vurdere om dit affald er rent, forurenet eller farligt og dermed, hvordan det skal håndteres.

Se grænseværdier for stoffer som er typiske i byggeaffald 

Transport af farligt affald

Transport af farligt affald er omfattet af særlige regler og må kun foretages af indsamlere eller transportører, der er registreret i Affaldsregistret, og som er godkendte til transport af farligt affald.

Modtageanlæg for farligt affald

Farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling. Du vil få en konkret anvisning af det farlige affald i forbindelse med sagsbehandlingen af byggeaffaldsanmeldelsen.