Hvem har ansvaret?

I forbindelse med arbejdet er det vigtigt at få identificeret og anmeldt de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, så de bliver håndteret og bortskaffet korrekt. Det har bygherrer, rådgivere og entreprenører ansvaret for.

Læs folderen om håndtering af byggeaffald

Bygherrens ansvar
Det er bygherrens forpligtelse ved nedrivnings-, sanerings- og renoveringsaktiviteter at foretage screening og eventuel kortlægning, så farlige og miljøproblematiske stoffer bliver identificeret og anmeldt til kommunen.

Bygherren kan vælge at få en rådgiver eller entreprenør til at hjælpe med screening og kortlægning samt det øvrige praktiske arbejde, men det er altid bygherrens ansvar, at det bliver udført efter reglerne.

Kommunens krav
Ifølge lovgivningen skal du som bygherre ved planlægningen af nedrivnings- og renoveringsprojekter foretage en vurdering af, om der forekommer miljøskadelige stoffer i affaldet, så de bliver udsorteret og efterfølgende behandlet på miljømæssig forsvarlig vis.

Hvordan en eventuel kortlægning bliver gennemført, er op til den ansvarlige for projektet. Det er her vigtigt, at kortlægning og vurderinger til grund for kortlægningen er veldokumenterede.

Kommunen har mulighed for at standse arbejdet, hvis det bliver udført på uforsvarlig vis. Det kan f.eks. være, hvis der sker utilsigtet spredning af miljøskadelige stoffer til omgivelserne.

Er du i tvivl om reglerne eller hvad der forventes, kan du kontakte Affaldskonsulenterne for råd og vejledning.

Læs mere om Affaldskonsulenterne her

Industribygninger
Ældre bygninger, der har rummet industrivirksomhed, er ofte stærkt forurenede. Ved nedrivninger og renoveringer vil derfor ofte være forurenede materialer, som bygherren skal sørge for bliver håndteret og bortskaffet korrekt.

Der bør altid foretages en vurdering af, om der kan være sket forurening eller kontaminering af bygningen og hvilken type forurening, der eventuelt kan være tale om. Vurderingen bør tage udgangspunkt i en historisk redegørelse over de aktiviteter, der har været i bygningen.