Farligt affald kan selv i små mængder skade miljøet eller sundheden. Om et materiale er farligt affald afgøres ud fra fastlagte kriterier. Farligt affald opdeles i følgende:

 • Brandfarligt
 • Sundhedsskadeligt
 • Miljøfarligt
 • Giftigt
 • Ætsende

I kan læse mere om hvilke egenskaber, der gør affald farligt i Affaldsbekendtgørelsens bilag 3 her

Læs om grænseværdier for farlige stoffer her

En anmeldelse skal omfatte:

 • Affaldstype (EAK-kode)
 • Affaldets mængde
 • Emballering
 • Sammensætning
 • Egenskaber

I skal udfylde skemaet nedenfor og indsende anmeldelsen til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune på byggeaffald@aarhus.dk.

Her kan I anmelde farligt affald

 • Aflever affaldet på genbrugsstationerne - under 200 kg/år
 • Aflever affaldet på AffaldsCenter Farligt affald
 • Få hentet jeres farlige affald af kommunen
 • Få hentet jeres farlige affald af en indsamler – I skal selv indgå en aftale

Aarhus Kommune har etableret indsamlingsordninger for farligt ikke-genanvendeligt affald, indsamling af klinisk risiko samt tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere. Disse ordninger bliver driftet af AffaldVarme Aarhus – Affaldscenter, Farligt Affald.

I kan læse mere ordningerne og hvordan I tilmelder jer på AffaldVarmes hjemmeside her

Transport af farligt affald skal foregå efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR). Har I brug for oplysninger om selve transporten af farligt affald, kan I kontakte Affaldscenter, Farligt affald.

I skal opbevare dokumentation for aflevering af farligt affald på virksomheden i mindst tre år. Aarhus Kommune kan bede om at se oplysningerne.

Læs regulativet for erhvervsaffald her

Ønsker I at blive fritaget for en af de kommunale ordninger for farligt affald, herunder indsamling af klinisk risikoaffald eller tømning af olie- og benzinudskillere, skal I kunne dokumentere

 • at affaldet bliver afleveretil behandling på et godkendt anlæg, der kan behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt

og/eller

 • at det bliver afhentet af en registreret affaldstranportør/indsamler 

Fritagelsen er gældende så længe affaldsproducentens aftale med behandlingsanlægget/affaldstransportøren/-indsamleren er gældende. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om ordning for klinisk risikoaffald eller ordning for olie- og benzinudskiller skal I skrive til byggeaffald@aarhus.dk og vedlægge kopi af aftale med den transportør/indsamler, I ønsker at benytte.

Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om andet ikke-genanvendeligt farligt affald, skal I udfylde ansøgningen nedenfor og sende den til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø på byggeaffald@aarhus.dk.

Husk at vedhæfte de relevante dokumenter, som er angivet i skemaet.

Ansøg om fritagelse for benyttelsespligt af farligt affald her