Farligt affald kan selv i små mængder skade miljøet eller sundheden. Om et materiale er farligt affald afgøres ud fra fastlagte kriterier. Farligt affald opdeles i følgende:

 • Brandfarligt
 • Sundhedsskadeligt
 • Miljøfarligt
 • Giftigt
 • Ætsende

I kan læse mere om hvilke egenskaber, der gør affald farligt i Affaldsbekendtgørelsens bilag 3 her

En anmeldelse skal omfatte:

 • Affaldstype (EAK-kode)
 • Affaldets mængde
 • Emballering
 • Sammensætning
 • Egenskaber

I skal udfylde skemaet nedenfor og indsende anmeldelsen til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune på byggeaffald@aarhus.dk.

Her kan I anmelde farligt affald

 • Aflever affaldet på genbrugsstationerne - under 200 kg/år
 • Aflever affaldet på AffaldsCenter Farligt affald
 • Få hentet jeres farlige affald af kommunen
 • Få hentet jeres farlige affald af en indsamler – I skal selv indgå en aftale

Aarhus Kommune har etableret indsamlingsordninger for farligt ikke-genanvendeligt affald, indsamling af klinisk risiko samt tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere. Disse ordninger bliver driftet af AffaldVarme Aarhus – Affaldscenter, Farligt Affald.

I kan læse mere ordningerne og hvordan I tilmelder jer på AffaldVarmes hjemmeside her

Transport af farligt affald skal foregå efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR). Har I brug for oplysninger om selve transporten af farligt affald, kan I kontakte Affaldscenter, Farligt affald.

I skal opbevare dokumentation for aflevering af farligt affald på virksomheden i mindst tre år. Aarhus Kommune kan bede om at se oplysningerne.

Læs regulativet for erhvervsaffald her

Ønsker I at blive fritaget for en af de kommunale ordninger for farligt affald, herunder indsamling af klinisk risikoaffald eller tømning af olie- og benzinudskillere, skal I kunne dokumentere

 • at affaldet bliver afleveretil behandling på et godkendt anlæg, der kan behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt

og/eller

 • at det bliver afhentet af en registreret affaldstranportør/indsamler 

Fritagelsen er gældende så længe affaldsproducentens aftale med behandlingsanlægget/affaldstransportøren/-indsamleren er gældende. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om ordning for klinisk risikoaffald eller ordning for olie- og benzinudskiller skal I skrive til byggeaffald@aarhus.dk og vedlægge kopi af aftale med den transportør/indsamler, I ønsker at benytte.

Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om andet ikke-genanvendeligt farligt affald, skal I udfylde ansøgningen nedenfor og sende den til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø på byggeaffald@aarhus.dk.

Husk at vedhæfte de relevante dokumenter, som er angivet i skemaet.

Ansøg om fritagelse for benyttelsespligt af farligt affald her

Bortskaffelse af jernbanesveller

Jernbanesveller, telefonpæle, hegnsstolper og lignende materialer er behandlet med creosot-olie.

Jernbanesveller og telefonpæle og lignende materialer er defineret som farligt affald og du skal derfor bortskaffe det til anlæg, der er godkendt til at behandle dette affald.

Jernbanesveller fra private husstande kan du i mindre omfang aflevere på kommunens genbrugsstationer. Større mængder jernbanesveller skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg efter anvisning fra Aarhus Kommune.

Det er forbudt at anvende svellerne som brænde i kakkel- eller brændeovne. Jernbanesveller kan dog genanvendes til forskellige industrielle formål. Teknik og Miljø skal godkende genanvendelsen forinden.