Når virksomheder fra den 1. februar 2022 henvender sig til Aarhus Kommune for at få anvist ikke-genanvendeligt affald, vil Teknik og Miljø skelne imellem, om affaldet er omfattet af en ordning, som er beskrevet i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald eller om affaldet ikke er omfattet af en ordning.

I vil som virksomhed ikke blive opkrævet for anvisning af ikke-genanvendeligt affald, som er beskrevet i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. I praksis betyder dette, at det ikke koster noget at få anvist affald til forbrænding, affald til deponi eller det meste ikke-genanvendeligt farligt affald.

Men I vil som virksomhed blive opkrævet et gebyr, når Teknik og Miljø skal anvise ikke-genanvendeligt erhvervsaffald, som Aarhus Kommune ikke har en ordning for. Det vil typisk dreje sig om affald, der har behov for behandling eller skal sorteres, inden det kan blive genanvendt, brændt eller deponeret. Det kan også være bygge- og anlægsaffald, som indeholder et mix af farlige stoffer, der gør, at affaldet ikke umiddelbart kan blive brændt eller deponeret.

Byrådet har fastsat anvisningsgebyret til 631,20 kr. pr. time (2022 priser). Der faktureres pr. påbegyndt halve time. Timeprisen afspejler udgifterne til sagsbehandlingen, IT-udstyr og fakturering.

Fakturaen vil blive sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Virksomheder med et behov for at få anvist ikke-genanvendeligt affald, som ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer, vil blive opkrævet for sagsbehandlerens timeforbrug.

Virksomheden vil hurtigst muligt få oplyst, om affaldet er omfattet af en ordning eller ej – og få et advis om at der bliver opkrævet et gebyr.

Alle kommunens ordninger for erhvervsaffald er beskrevet i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. I finder regulativet her: https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/regulativ-for-erhvervsaffald/.

Gebyret er lovbestemt jf. §18 stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. og er blevet indført for at sikre ”Forureneren betaler”-princippet.