Flytning af jord fra et sted til et andet skal i en række tilfælde anmeldes til Natur og Miljø, inden jordflytningen kan finde sted. Det gælder bl.a. forurenet jord og jord, hvor der er en begrundet mistanke om forurening.

Anmeldelse af jordflytninger skal bl.a. sikre, at forurenet jord ikke spredes til i forvejen uforurenede arealer eller til ejendomme, der bruges til boligformål, børneinstitutioner eller andre følsomme formål.

Hvis du vil flytte anmeldepligtig jord, skal du melde det til Natur og Miljø på FlytJord.dk eller sikre dig, at anmeldelse er sket. Det betyder, at henholdsvis grundejer, bruger, bygherre, entreprenør og vognmanden, som transporterer jorden, er ansvarlige for, at der er sket anmeldelse.

Anmelder skal sikre:

 • At senest ajourførte anmeldelse udleveres til transportøren.
 • At anmeldelsen ajourføres, hvis der sker ændringer i forhold til kørselsperiode, jord-mængder, forureningsforhold, valg af transportør eller modtageanlæg.
 • At anmeldelsen opbevares i to år og  på forlangende vises til kommunen.

Aarhus Kommune fastsætter og opkræver gebyrer hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret trådte i kraft den 1. februar 2022. 

Gebyret dækker kommunens omkostninger til gennemgang og sagsbehandling af anmeldepligtig håndtering af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

Følgende takster for jordflytning, som er erhvervsaffald, er gældende for 2023:

 • Administrationsgebyr pr. jordflytningssag: 156 kr. til dækning af faste udgifter
 • Gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt halve time, med en timetakst på 652 kr.

Gebyret for de enkelte jordflytningssager opkræves ved månedens udgang.

Læs mere om baggrunden for gebyret her.

Følgende jordflytninger skal anmeldes:

 • forurenet jord
 • jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
 • jord fra offentlig vej
 • jord fra jordrenseanlæg
 • jord fra områdeklassificerede områder. 

Der skal udarbejdes særskilte anmeldelser for fyld og intakte aflejringer når jorden stammer fra kortlagte ejendomme eller fra områdeklassificerede områder med analysepligt samt jord fra offentlig vej. 

Anmeldepligten gælder også ren jord fra kortlagte ejendomme, ren jord fra områdeklassificerede områder samt ren jord fra offentlig vej.

Jord, som transporteres til et midlertidigt modtagested (jordhotel, karteringsplads eller lignende), skal også anmeldes.

Anmeldelse af jordflytning skal ske, inden jordflytningen kan finde sted.

Ensartede mindre jordpartier fra gravearbejder i veje, fortove og lignende på flere forskellige lokaliteter kan, efter aftale med Natur og Miljø, anmeldes på én jordanmeldelse (generel jordanmeldelse). Du må dog maksimalt bortskaffe 120 tons jord pr. lokalitet, og jorden må ikke være opgravet på eller ud for kortlagte eller forurenede ejendomme og arealer.

Generelle jordanmeldelser kan maksimalt foretages for en periode på ét år, og du skal anmelde for hver ønsket forureningskategori og modtageanlæg.

Jordflytninger, der samlet udgør én kubikmeter jord eller mindre, kan afleveres uden forudgående anmeldelse på et hertil godkendt modtageanlæg.

I visse situationer kan der opstå behov for, at bortskaffelse af anmeldepligtig jord ikke kan afvente myndighedernes behandling af anmeldelsen, eksempelvis ved ledningsbrud eller andre akutte situationer.

Er jorden flyttet akut, skal anmeldelse ske senest tre hverdage efter den akutte jordflytning, og begrundelse for jordflytningen skal anføres i bemærkningsfeltet i FlytJord.dk. Natur og Miljø kan kræve dokumentation for, at det har været nødvendigt at flytte jorden akut.

Jord fra følgende områder, kan flyttes til godkendt modtageanlæg straks efter anmeldelse, såfremt der foreligger en aftale med anlægget:

 • Forurenet jord fra ikke kortlagte arealer
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra områdeklassificerede områder
 • Jord fra kortlagte arealer, der håndteres efter en godkendt jordhåndteringsplan. 

Reglerne for anmeldelse af jordflytning har baggrund i Jordforureningsloven og er udmøntet i Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Læs om anmeldelse og dokumentation på retsinfo.dk

Reglerne er desuden indskrevet i Aarhus Kommunes Regulativ for jordflytning.

Læs regulativ for jordflytning