Fyldjord og bærelag (bundsikringsmaterialer) under vejanlæg kan ofte være let forurenet med tungere kulbrinter, tjærestoffer og tungmetaller, især bly. Kendte oplysninger om forurening registreres i systemet VejJord.

VejJord er en database til registrering af en række oplysninger i forbindelse med ledningsprojekter, herunder vejens opbygning, forureningsindhold, indhold af tegl, brokker eller andet affald. VejJord benyttes af en række ledningsejere i Aarhus Kommune samt rådgivere for ledningsejerne.

Oplysningerne stammer primært fra kommunale ledningsarbejder. Før et ledningsarbejde igangsættes, gennemføres der ofte forureningsundersøgelser. Resultaterne fra disse undersøgelser registreres i VejJord.

VejJord kan anvendes af alle ledningsejere og miljøtekniske rådgivere, der arbejder med ledningsprojekter i Aarhus Kommune.

For at bruge VejJord skal du oprettes i databasen. Du kan dog også se oplysningerne i VejJord ved at logge på med læseadgang (brugernavn og adgangskode fremgår af forsiden på VejJord).

 

Inden jorden fra offentlige vejarealer kan bortskaffes, skal jordflytningen anmeldes til Virksomheder og Jord.

Læs mere om reglerne for anmeldelse af jordflytning