Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Når indholdet af forurenende stoffer overskrider grænseværdierne, som også kaldes jordkvalitetskriterier, er jorden forurenet.

Læs mere om jordkvalitetskriterierne på mst.dk

Hvis jorden indeholder forurenende stoffer, som ikke er omfattet af Miljøstyrelsens liste over jordkvalitetskriterier, er det kommunen, som afgør, om jorden er forurenet.

Konstaterer du jordforurening i forbindelse med jordarbejder, eller sker der et spild med forurenende stoffer til omgivelserne, skal Natur og Miljø underrettes.

Spild eller forureninger med bioolieprodukter, herunder biohydraulikolie, er også omfattet af underretningspligten.

Sådan gør du ved akut opstået jordforurening

Opstår der en akut jordforurening, fx i forbindelse med ulykker i trafikken, ved brand eller ved uheld på virksomheder, skal du følge anvisningerne på siden om miljøuheld.

Konstateres der forurening på en ejendom, eller er der begrundet mistanke om forurening, bliver ejendommen kortlagt. Det betyder, at der bliver knyttet visse restriktioner til bl.a. arealanvendelsen på ejendommen.

Let forurenede områder inden for byzonen kortlægges ikke. Områderne bliver i stedet områdeklassificeret af kommunen. Der er restriktioner i forhold til håndtering af jord fra områdeklassificerede arealer.