Der kan være mange grunde til at undersøge forureningsforholdene på en kortlagt ejendom, f.eks.:

  • I forbindelse med køb og salg, byggeri eller lignende. Undersøgelsen skal vise, om tidligere eller nuværende aktiviteter på ejendommen har forurenet jorden.
  • Supplerende undersøgelse, der skal afgrænse en allerede påvist forurening og eventuelt dokumentere, om forureningen udgør en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.
  • Undersøgelse af eventuel overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder på ejendommen, så jordflytningen kan anmeldes, og jorden bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
  • For at dokumentere at de øverste 0,5 meter jord består af ren jord.

Vi anbefaler, at forureningsundersøgelser planlægges og udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for jordforureningsområdet.

 

Det kræver et indgående kendskab til tidligere aktiviteter på ejendommen at tilrettelægge en forureningsundersøgelse. Dette kendskab kan opnås ved at gennemgå historiske oplysninger om ejendommen og ved at gå i dialog med nuværende og tidligere grundejere.

Undersøgelsen bør planlægges på en måde, så alle de mulige forureningskilder på ejendommen undersøges. Jorden skal undersøges ved eksempelvis olie-/benzinudskillere, olietanke, kloakledninger, værkstedfaciliteter, oplagspladser og lignende, se figur 1.

Figur 1: Undersøgelse af potentielle forureningskilder. Klik for at se et større billede.

Figur 1: Undersøgelse af potentielle forureningskilder.

Afgrænsende undersøgelser skal tilrettelægges sådan, at tidligere påviste forureninger afgrænses. Det gøres ved at tage et passende antal prøver omkring forureningerne, se figur 2.

Prøverne skal udtages i passende indbyrdes afstand og dybde, så både den vertikale og den horisontale udbredelse af forureningen kan vurderes

Figur 2: Afgrænsende undersøgelse af påvist forurening

Figur 2: Afgrænsende undersøgelse af påvist forurening

Når resultaterne af den miljøtekniske undersøgelse foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en rapport om undersøgelsen. På nedenstående link kan du se, hvad undersøgelsesrapporten som minimum skal indeholde:

Læs om undersøgelsesrapporter her